Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Как да си направите първия сайт

uBaH4y   трудност:    видян: 78411

HTML, което означава HyperText Markup Language е език за създаване на web страници. Страниците създадени с HTML могат да съдържат графика, текст, музика, анимация, както и връзки към други страници (хиперлинкове). HTML е лесен за научаване език и вярвам, че в края на този урок Вие ще можете да създадете първата си web страница. От какво се нуждаете за да създадете такава страницаω Трябват ви две неща - елементарен текстов редактор и интернет браузър. Ако сте потребители на Windows имате и двете. За текстов редактор използвайте вградения в Windows NOTEPAD, а за браузър можете на използвате Internet Explorer или Mozilla Firefox. Файлът, който ще създадете с Notepad е текстов файл, който обаче трябва да запишете с разширение .html (или .htm). По нататък ще го наричам HTML документ. Сега нека направим една web страница. За целта стартирайте Notepad и напишете следното:

<HEAD>
<TITLE> My first page </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>

Сега запазете на твърдия диск написаното от вас във файл с разширение .html . За целта отворете менюто File в Notepad, изберете Save As и в полето име на файл напишете index.html. Можете да отворите току що направената страница и да я разгледате с някой браузър. За целта кликнете два пъти върху файла в папката, където се намира и той ще бъде отворен от браузъра по подразбиране. В горния случай няма да видите нищо, защото страницата не съдържа никаква информация, която да се визуализира на екрана. Нека ви обясня кое какво означава.
Текста между символите < и > се нарича елемент(tag). Елемента показва на браузъра какво действие да извърши. Можем да разделим елементите на 2 вида - отварящи и затварящи. Отварящите задават на браузъра да започне някакво действие а затварящите да го приключи. Затварящия елемент се различава от отварящия само по символа / преди името на елемента. От примера се вижда, че елементите вървят по двойки, отварящ и затварящ.

HTML документа започва винаги с елемента и завършва съответно с . означава начало на HTML документ, а край на HTML документ. Следващата задължителна двойка елементи е <HEAD> и </HEAD>, което буквално означава глава. В главата обикновено се съдържа информация за самия HTML документ. В примера там стои заглавието на документа <TITLE>. Между елементите <TITLE> и </TITLE> се съдържа името на HTML документа. Когато срещне тази двойка елементи браузъра визуализира текста между тях на заглавната си лента най-отгоре.
Същинската част на HTML документа се намира между елементите <BODY> и </BODY> . Виждате, че елементите могат да се влагат един в друг, но внимавайте да спазвате последователността на двойките елементи. Например неправилно е да се напише следното:

<HEAD></HEAD>
Правилно е:

<HEAD>
</HEAD>


Затварящия елемент </HEAD> трябва да бъде преди затварящия . Трябва да се получи нещо като огледален образ, първия затварящ трябва да отговаря на последния отварящ.


ЦВЕТОВЕ

Цветовете в web страниците се представят със шестразредни шестнадесетични числа, започващи със символа #. Например #000000, #FFFFFF, #C0BB56. Първите двойка цифри в числото означават количеството на червения цвят, вторите на зеления, третите на синия. Всеки цвят съдържа 256 нюанса, от 00 до FF, като 00 е липса на цвят, а FF пълен цвят. При смесването на основните цветове, браузъра визуализира на вашия монитор получения цвят. Ще ви дам пример. Когато стойностите за трите цвята са 00, тогава се показва черен цвят. При стойности и за трите цвята FF цветът е бял. Сега вече можем да направим една web страница с цветен фон. За целта трябва да се добави към елемента <BODY> параметъра BGCOLOR= и съотверния цвят заграден с кавички. Сега напишете в notepad следното :

<HEAD>
<TITLE> blue background </TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=#0000FF>
Тази страница е на син фон
</BODY>


Запазете файла като color.html в някоя папка на твърдия си диск и го стартирайте с браузъра (кликнете два пъти върху иконката на файла). Браузъра показва вашата страница на син фон и текста Тази страница е на син фон. Експериментирайте със стойностите след BGCOLOR= като внимавате стойностите за всеки цвят да са в границите между 00 и FF. Нека направим текста в горния случай да се изписва с жълти букви. За целта добавяме още един параметър след <BODY>.

<HEAD>
<TITLE> blue background </TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#0000FF" TEXT="#FFFF00">
Тази страница е на син фон със жълти букви
</BODY>


Параметъра TEXT= задава цвета на текста на цялата страница. Обърнете внимание, че затварящата скоба > на елемента <BODY> се поставя след параметрите.


ТЕКСТ

Езика HTML ви позволява да разполагате текст на страницата, да го подравнявате, оцветявате, да задавате големината на шрифта и самия шрифт. Нека да направим една страница и да разположим някакъв текст:

<HEAD>
<TITLE>Text</TITLE>
<HEAD>
<BODY BGCOLOR="#0000FF" TEXT="#FF0000">
Това е web страница с червен текст на син фон
</BODY>


Запишете файла на диска с името text.html и го стартирайте с браузъра. Текста, който се намира между елементите <BODY> и </BODY> се визуализира на екрана с червен цвят. Това става с атрибута TEXT="#FF0000" на елемента <BODY>. Ако промените параметрите на атрибута TEXT на #00FF00 например, текста ще е със зелен цвят.
Ако искате да удебелите, наклоните или подчертаете текста, трябва да използвате двойките елементи <B> и </B> за удебеляване (Bold), <I> и </I> за наклон (Italic) и <U> и </U> за подчертаване (Underline). Вижте горния пример, само че с удебелен, наклонен и подчертан текст.

<HEAD>
<TITLE>Text</TITLE>
<HEAD>
<BODY BGCOLOR="#0000FF" TEXT="#FF0000">
<B><I><U>Това е web страница с червен текст на син фон</U></I></B>
</BODY>


Можете да използвате тези елемента за да форматирате различни части от текста по различен начин. Например да изпишете "Това е web" с наклонен шрифт, "страница с червен текст" с наклонен и удебелен шрифт, "на син фон" с удебелен и подчертан шрифт. Ето как става:

<I>Това е web</I>
<I><B> страница с червен текст</B></I>
<B><U> на син фон</U></B>


...ефекта ще е същия. Въпреки че пренасяте различни части от текста на нов ред, браузъра не го разбира и слепва думите една зад друга. За да минете на нов ред трябва да използвате елемента <BR> на края на текста. Този елемент е единичен и на него не отговаря затварящ елемент. Вижте следващия пример:

<HEAD>
<TITLE> Font </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FONT COLOR="#FF0000">Червен текст.</FONT><BR>
<FONT COLOR="#00FF00">Зелен текст на нов ред.</FONT><BR>
<FONT COLOR="#0000FF">Син текст на нов ред.</FONT><BR>
</BODY>


Параметъра TEXT на елемента <BODY> задава цвета на текста на цялата страница. Ако искате да зададете различен цвят за различни части от текста, трябва да използвате елемента <FONT> заедно с параметъра COLOR. Този елемент показва как да се форматира текста между <FONT> и </FONT>. В случая на първия текст му е зададен червен цвят с атрибута COLOR, на втория зелен а на третия син. Елемента <BR> ви прехвърля на нов ред.
Елемента <FONT> има и други атрибути. Нека разгледаме атрибута SIZE. Той задава размера на шрифта, като стойностите му са от 1 до 7. 1 е най-малкия шрифт а 7 най-големия. Вижте горния пример, където за първия ред ще зададем шрифт с големина 4, за втория 1 а за третия 7.

<HEAD>
<TITLE> Font </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FONT COLOR="#FF0000" SIZE=4>Червен текст.</FONT><BR>
<FONT COLOR="#00FF00" SIZE=1>Зелен текст на нов ред.</FONT><BR>
<FONT COLOR="#0000FF" SIZE=7>Син текст на нов ред.</FONT><BR>
</BODY>


Можете на един ред или в една дума да използвате различни по големина и цвят символи.

<HEAD>
<TITLE> Font </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FONT COLOR="#FF0000" SIZE=2>Текст</FONT>
<FONT COLOR="#00FF00" SIZE=3>с различна</FONT>
<FONT COLOR="#0000FF" SIZE=7>г</FONT>
<FONT COLOR="#00FFFF" SIZE=6>о</FONT>
<FONT COLOR="#FF00FF" SIZE=5>л</FONT>
<FONT COLOR="#AA0066" SIZE=4>е</FONT>
<FONT COLOR="#0033CC" SIZE=3>м</FONT>
<FONT COLOR="#2200FF" SIZE=2>и</FONT>
<FONT COLOR="#FF7700" SIZE=1>н</FONT>
<FONT COLOR="#555555" SIZE=2>а</FONT>
<FONT COLOR="#DD1188" SIZE=3> и цвят.</FONT>
</BODY>


Буквите в този случай се прилепват една зад друга, защото липсва елемента <BR> за пренос на нов ред.
Друг атрибут на <FONT> e FACE. С FACE можете да указвате на браузъра с какъв точно шрифт да се показва текста. Ако на FACE не е зададена стойност, браузъра показва шрифт по подразбиране. Ако държите обаче текста да се показва с някакъв определен шрифт, трябва да го зададете:

<FONT FACE="Arial" > Това е текст със шрифт Arial.</FONT>
<FONT FACE="Times New Roman" > Това е текст със шрифт Times New Roman.</FONT>


В първия случай текста ще бъде със шрифт "Arial" , а във втория с "Times New Roman". Не задавайте много екзотични шрифтове, защото има опасност този който разглежда страницата ви нищо да не види. Придържайте се към оригиналните шрифтове, инсталирани с Windows. Моя съвет е, ако можете да избягвате да включвате атрибута FACE, така оставяте на браузъра сам да намери подходящия шрифт.
Друг начин да уголемите символите е чрез елементите <H1> до <H6>. Тези елементи се употребяват за изписване на заглавия. <H1> е най-големия използван шрифт, а <H6> най-малкия. Вижте следващия пример:

<HEAD>
<TITLE>H елемент</TITLE>
<HEAD>
<BODY>
<CENTER>
<H1>Голямо заглавие</H1>
<H3>Средно заглавие</H3>
<H6>Малко заглавие</H6>
</CENTER>
</BODY>


Забележете, че текста между тези два елемента излиза винаги удебелен. Друга особеност на елемента <H> е това, че не се налага да ползвате <BR> за да минете на нов ред. Браузъра автоматично прескача един ред щом срещне </H>.
В горния пример има нов елемент - <CENTER>. Всичко което се намира между <CENTER> и </CENTER> се показва в средата на страницата, независимо дали е текст или графика.
Друг елемент за прескачане на ред е <P>. За разлика от <BR> той не минава на следващия ред, а прескача един ред. Друго различие е, че елемента <P> се поставя преди текста, а не след него както при <BR>. Елемента <P> може да се употребява като единичен елемент или като двойка елементи <P></P>:
<P> единичен елемент
<P> двойка елементи </P>

И в двата случая ефекта е един и същ. За разлика от <BR> елемента <P> притежава някои атрибути. Когато тези атрибути се употребяват трябва да използвате двойката елементи <P></P>. Един от атрибутите на <P> е ALIGN. Той може да има стойности left, right или center и подравнява текста съответно вляво, вдясно и в средата. Вижте как става това:

<HEAD>
<TITLE> P елемент </TITLE>
<HEAD>
<BODY>
<P ALIGN="left">текст, подравнен вляво</P>
<P ALIGN="center">текст, подравнен в средата</P>
<P ALIGN="right">текст, подравнен вдясно</P>
</BODY>


Забележете, че текстовете вече са през един ред, поради това, че използвахме елемента <P>.


Страници: 1 2 3 4 »

Коментари (20)

DarkManX на 01.12 2006 в 13:33ч.
Тва е полезно.
tishomircho на 14.12 2006 в 11:58ч.
полезна информацийка.
uBaH4y на 06.01 2007 в 18:46ч.
Мдам Много полезно добро е за конкурса
azerot на 06.01 2007 в 21:27ч.
това е остаряла информация и плюс това е преписана
petarstoev на 10.01 2007 в 21:15ч.
ае Вие няма ли да спрете с тва е ти ли си автора на оригинала за някой нее стара ...
charmed на 30.01 2007 в 21:27ч.
А, как се прави така, че да се оразмерава сайта в зависимост от резолюцията на екрана на потребителя? В смисъл ако е с по голяма да се овеличават снимките, кекстовете, ... или обратно ако е с по ниска. Май е с таблците, но не разбрах как. Мерси предварително
palq4o на 25.02 2007 в 01:01ч.
Мерси за урока!
VeNuM® на 12.05 2007 в 16:40ч.
Защо не ми стават песните и линковете?
Моля ви помгнете!
jorkata_95 на 12.06 2007 в 22:56ч.
А като няправя този сайт как мога да го публикувам в интернет или той сам се публикува?
jorkata_95 на 13.06 2007 в 17:02ч.
как?
kikolo1 на 09.04 2008 в 13:17ч.
за да се публикува сайта е нужна FTP програма.
linkolin на 17.04 2008 в 18:13ч.
ами аз имам малък проблем:губи ми се нещо в началото!тва за цветовете каде да го напиша в нов нотепад или в промяната на първия ми сайт??? плс пишете! ;)
krasimircho на 19.07 2008 в 16:11ч.
А БЕ АЗ НИЩО НЕ РАЗБРАХ! АЗ СЪМ НАПРАВИЛ САЙТА, НО НА ПАРЧЕТА КАК ДА ГО СЪЕДИНЯ?
rufi на 26.07 2008 в 09:27ч.
В моя Ноутпад българския език излиза,,като точици ,,,
pafel4y на 17.08 2008 в 17:19ч.
rufi ми смени си стилът на шрифтът :) напрмиер на Arial или пък на Comic Sans MS аз поне и на двата съм бил и си става всичко :)
krimunal на 24.10 2008 в 11:44ч.
плс кажете ми как да се суедини саита и да стане едно и как да се качи пишете моля ви !!!
zarov2 на 10.12 2008 в 22:46ч.
много е зле....
с 2 думи нямам думи :Д
езикът не става хипер линковете също .. както и снимките (и снимки с хиперлинкове)
вече горе долу се научих как става но не от тук!
това което научих от тук е че трябва да има / и това е сичко...
wowmanqk96 на 08.07 2009 в 13:56ч.
ако може и да направим един сайт с рег система с сичко ъплоад до 1 гб ше е супер аз ако знаех ше хвана напиша една тема :) ама нз аре плс направете една тема
charmed на 16.08 2009 в 17:16ч.
Значи в този урок има 2 основни грешки, а именно: Пропуснати са мета таговете без който надписи на кирилица ще стават нечетливи и това тук не е HTML, а XHTML който не се чете от всички браузъри за това и на доста хора не им работят работите. От хипер линка махнете x от xsrc и ще ми работи както и на други места има излишно x което прави таговете безполезни в доста от случайте.
pufi на 02.10 2009 в 11:11ч.
добре де...нищо не става....как да го разширя на това което пише...егати скапания урок

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com