Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Същност и предназначние на База данни

smehulka   трудност:    видян: 26616

1. Общи сведения за база от данни
В различни области на социалното управление, на производството, търговията се натрупват големи обеми данни от различен характер, но свързани по определени признаци. За лесното оперирани с тях, тези данни се структурират по специален начин, така че да може бързо и надеждно да се намери нужната информация, да се въвеждат нови и коригират вече въведени данни в информационният масив, да се извършват операции за сортиране и други обработки. Така структурираните данни често се именуват БАНКА ОТ ДАННИ. Управлението на операциите се извършва от системата за управление на база от данни (СУБД). Общо банката от данни и СУБД образуват база от данни (БД).
За създаване на БД се използват различни структури, всяка от които си има и предимствата и недостатъците. Логическата организация на данни се описва абстрактно, т.е. базата от данни се разглежда като логическа структура на подреждане на данните. Всяка логическа структура се реализира физически чрез компютър и външни носители на информация, което налага определени изисквания към КС. Основните структури, които се използват за база от данни са: йерархична, мрежова, релационна.

2. Основни принципи за изграждане на релационни БД
Релационните бази от данни са изградени на основата на таблици, наричани и релации. Достъпът до данните се осъществява чрез предварително създадени връзки между таблиците. Таблицата не се различава по структура на тази в други приложения, например Excel. В релационните БД е прието колоните на таблиците да се наричат полета, а редовете - записи. Колона и ред се пресичат в клетка. В таблицата на БД трябва да има поле, което идентифицира (определя) еднозначно всеки запис (ред). Обикновено това е номер. Това поле е първичният ключ на таблицата. В първичният ключ не се допускат повторения на стойности, защото по този начин би се нарушила уникалността на записа.
Ако полето на първичния ключ на една таблица се съдържа и в друга таблица, за втората то е вторичен ключ.

3.Основни функции за СУБД
* Селекция - функция за избиране на редове от таблицата. Ако чрез СУБД се търсят ЕГН-тата, имената, адресите и телефоните на учениците, както и в кой клуб са, независимо от данните с другите полета на таблицата, резултатът може да изглежда така:

уроци - pic1.JPG


* Проекция - функция за избиране на полета от таблицата. Ако се интересуваме само за отделни полета, можем да изведем само тях.
* Релация - функция на свързване на данни от няколко таблици. Потребителя може да се интересува от допълнителни данни, които да са в друга таблица, към която да се насочва.

4. Проектиране на БД
Преди да се създаде с помощта на компютъра базата от данни, тя трябва да се проектира. Проектирането включва основно броя и вида на таблицата, както и полетата, които ще съдържат всяка таблица. Трябва да се вземат предвид някои съществени особености на релационните база от данни, така че да се постигне максимална простота на работа с данните при пълно съответствие с изискванията на заданието към БД. Преди всичко, всички полета в таблицата трябва да зависят само от първичният ключ, а не от съдържанието на други полета. С други думи, след определянето на полето за първичен ключ, всички останали полета са свързани единствено с него.

5. Типове данни
При изграждане на таблицата на всяко поле се присвоява определен тип данни, които впоследствие се използват от СУБД за извършване на операциите, свързани с използването на БД. Стойностите във всички клетки на едно поле са от един и същи тип. Най-често използваните типове данни в БД са:
* Text - позволява въвеждането на знаци (букви, цифри, други символи)
* Memo - позволява въвеждането на знаци (букви, цифри, други символи)
* Number - позволява въвеждането на числа от зададен вид
* Date/Time - позволява въвеждането на дата и време в избран формат
* Currency - позволява въвеждането на парични стойности в определена валута
* AutoNumber - позволява въвеждането на числа, които автоматично се увеличават с 1 при преминаването към следващ ред
* Yes/No - позволява въвеждането на данни за потвърждение (Yes) или отрицание (No)
* OLE Object - позволява включването на външни обекти (графика, звук), създадени с други приложения

За Text стандартната дължина е 50 байта (знака) и при нужда може да се промени. Използва се за записване на имена (на хора, фирми, изделия и др.). Данните от тип Memo допускат до 64 000 знака в клетка. Използват се за въвеждането на описателни текстове за различни обекти. Данните от тип Number имат няколко основни вида:
Byte - цели числа от 0 до 255; Long Integer - цели числа от - 2 147 483 648 до +2 147 483 647; Integer - цели числа от -32 768 до +32 767; Single Double - дробни числа с избрана точка.
Типът на данни в полето и допълнителните настройки (дължина на стойности, брой знаци след десетичният знак и др.) се избират в процеса на създаване на таблицата.

уроци - pic2.JPGКоментари (1)

plam на 26.06 2007 в 18:45ч.
Полезен за начинаещи урок.Да очакваме ли продължение?

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com