Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Как да създадем нов проект

bubust   трудност:    видян: 8208
Как да се проектира (design) форма (form) за апликация на Windows

Когато създавате нов проект Windows Application, проектът започва с отделна, празна форма. Можете да добавяте контроли към формата, да избирате свойствата им и т.н.

Показваме кода за форма, който изцяло се подава от VB .NET за нас. Формата има етикет lblMessage, текстова кутия txtValue и бутон btnOK, вижте листинг 1.


Listing 1Генерираният за вас код от Windows Form Designer

Public Class Form1
Inherits System.Windows.Forms.Form


#Region " Windows Form Designer generated code "


Public Sub New()
MyBase.New()

'This call is required by the Windows Form Designer.

InitializeComponent()

'Add any initialization after the InitializeComponent() call

End Sub
'Form overrides dispose to clean up the component list.
Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
If disposing Then
If Not (components Is Nothing) Then
components.Dispose()
MyBase.Dispose(disposing)
End Sub
'Required by the Windows Form Designer
Private components As System.ComponentModel.IContainer
'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer
'It can be modified using the Windows Form Designer.
'Do not modify it using the code editor.
Friend WithEvents lblMessage As System.Windows.Forms.Label
Friend WithEvents txtValue As System.Windows.Forms.TextBox
Friend WithEvents btnOK As System.Windows.Forms.Button
<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()
Me.lblMessage = New System.Windows.Forms.Label
Me.txtValue = New System.Windows.Forms.TextBox
Me.btnOK = New System.Windows.Forms.Button
Me.SuspendLayout()
'lblMessage
Me.lblMessage.Location = New System.Drawing.Point(16, 8)
Me.lblMessage.Name = "lblMessage"
Me.lblMessage.Size = New System.Drawing.Size(208, 23)
Me.lblMessage.TabIndex = 0
Me.lblMessage.Text = "Type your value here"
'txtValue
Me.txtValue.Location = New System.Drawing.Point(16, 48)
Me.txtValue.Name = "txtValue"
Me.txtValue.Size = New System.Drawing.Size(160, 20)
Me.txtValue.TabIndex = 1
Me.txtValue.Text = ""


уроци - image006[1].jpg
Фигура.5

Форма с един етикет, една текстова кутия и един бутон-кодът се дава от VB.NET

'btnOK
Me.btnOK.Location = New System.Drawing.Point(192, 48)
Me.btnOK.Name = "btnOK"
Me.btnOK.TabIndex = 2
Me.btnOK.Text = "OK"
'Form1

Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 13)
Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(292, 101)
Me.Controls.Add(Me.btnOK)
Me.Controls.Add(Me.txtValue)
Me.Controls.Add(Me.lblMessage)
Me.Name = "Form1"
Me.Text = "First Windows Forms example"
Me.ResumeLayout(False)

End Sub
#End Region
End ClassСтраници: «1 2

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com