Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Как да създадем известната апликация

bubust   трудност:    видян: 6992

Почти толкова лесно е като във VB6. Отворете проект с една форма в него. Кликнете върху бутон в Toolbox и чрез влачене пуснете бутон (button) върху формата. Два пъти клик върху бутона и се показва прозореца за кода, който както вече видяхте, е добавен във VB.NET като отделна страница (панел) в работната област. Новият панел е етикиран като Form1.vb. Както вече видяхме за фигура 5 и тук имаме много код в този прозорец, показан на фигура 30.

Фигура 30 Новият панел е етикиран като Form1.vbПървият ред код показва, че формата, Form1, е клас (class). Следващият ред е инструкцията Inherits. Всяка форма, която създавате, наследява от базовия клас Form. Вие сте извикали едно от системните пространства от имена (.NET System namespaces); тук, System.Windows.Forms.Form. Следващото парче код е вътре в класа, публична подпрограма (public sub) наречена New. Тя вика подпрограма InitializeComponent. Тя се създава за вас от VS.NET. Подпрограма New е подобна на събитийната процедура Form_Load която сте използвали във VB6. Тук не трябва да добавяте никакъв собствен код.

След New sub се намира Dispose sub, приличаща на Form_Unload от VB6. Тук е областта за изчистване на всичко, което сте отворили. Вижте листинг 2.

Listing 2Генерираният за вас код от Windows Form Designer#Region " Windows Form Designer generated code "Public Sub New()

MyBase.New()

'This call is required by the Windows Form Designer.

InitializeComponent()

'Add any initialization after the InitializeComponent() call

End Sub

'Form overrides dispose to clean up the component list.

Public Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)

MyBase.Dispose()

If Not (components Is Nothing) Then

components.Dispose()

End IfEnd Sub

Private WithEvents button1 As System.Windows.Forms.Button

`Required by the Windows Form Designer

Private components As System.ComponentModel.Container

`NOTE: The following procedure is required by the _

Windows Form Designer

`It can be modified using the Windows Form Designer.

`Do not modify it using the code editor.

Private Sub <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> _

InitializeComponent()

Me.button1 = New System.Windows.Forms.Button()

Me.button1.Location = New System.Drawing.Point(104, 72)

Me.button1.TabIndex = 0

Me.button1.Text = "button1"

Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 13)

Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(292, 273)

Me.Controls.AddRange(New System.Windows.Forms.Control() _

{Me.button1})

Me.Text = "Form1"

End Sub

#End Region

Фигура 31 Апликацията Hello World в изпълнение.

Страници: 1 2 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com