Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Типове данни - (Data Types)

bubust   трудност:    видян: 11647

NET Common Language Runtime (CLR) включва Общата система на типовете (Common Type System (CTS)), която дефинира типовете данни, поддържани от CLR. Така всеки език в работната среда (Framework) на .NET (VB, C#, JScript, и C++) включва подмножество от общото множество (common set) типове данни.

Казваме подмножество (subset) защото, за съжаление не всички CTS типове са включени във VB .NET. Например CTS включва някои целочислени типове данни без знак, които не се представят от VB. Възможно е да се използват VB-неподдържани типове данни чрез кореспондиращия базов клас в библиотеката Base Class Library. Ето пример илюстриращ възможността за използване на 16-битов целочислен тип данни без знак (16-bit integer data type), в областта от 0 до 65,535. Използването на метод ToUInt16 на конвертиращия клас е за актуално използване на 16-битово целочислено число без знак:

Dim ui As UInt16

ui = Convert.ToUInt16(65535)

MsgBox(ui.ToString)

Всъщност, естествените VB типове данни са обвивки (wrappers) за CTS типовете данни. Нека да илюстрираме, че VB целочислен тип данни (Integer data type) e обвивка за структурата Int32, която е част от .NET Framework пространството от имена System (System namespace). Eдин от членовете на структурата Int32 е MaxValue, който връща максималната стойност позволена за този тип данни. Понеже MaxValue не е официално част от VB .NET, можем да напишем:

Dim i As Integer

MsgBox(i.Maxvalue) ' Displays 2147483647- Стойностни и референтни типове (Value, Reference Types)Типовете дефинирани в CTS попадат в три категории:

· Value types - Стойностни типове

· Reference types - Референтни типове

· Pointer types - Указателни типове

Понеже указателните типове не са включени във VB, няма да ги дискутираме.

Разликата между Стойностни типове и Референтни типове се състои в това как променливите от кореспондиращите типове представят типа. Когато променлива от Стойностен тип (value-type) е дефинирана, както в:

Dim int As Integer = 5

локацията в паметта е поставена настрана да държи актуалните данни (в този случай числото 5). В контраст с горното, когато променлива от Референтен тип (reference-type) е дефинирана, както в:

Dim obj As New CEmployee

компилаторът на VB създава обекта в паметта, но след това установява obj в 4-byte локация памет, която съдържа адреса (address) на обекта.

Накратко казано, value-type променливите съдържат данните, докато reference-type променливите сочат данните.

Разликата между стойностните типове и референтните типове имат последствия, едно от които е начина на работата по присвояване. За илюстрация разгледайте този клас, който има отделно свойство:

Public Class MyClass

Public Vuzrast As Short

End Class

и структурата MyStruct, също с отделно свойство:

Structure MyStruct

Public Vuzrast As Short

End Structure

Класовете са референтни типове, докато структурите са стойностни типове. Сега разгледайте следващия код:

' Деклариране на две променливи class и две променливи structure.

Dim objRef1 As MyClass

Dim objRef2 As MyClass

Dim objValue1 As MyStruct

Dim objValue2 As MyStruct

' Инстанциране на class.

objRef1 = New MyClass( )

' Определяне на свойство Vuzrast на 20.

objRef1.Vuzrast = 20

' Присвояване на втората променлива - първата променлива.

' Това е равно на обектна референция *references* защото

' класовете са референтни типове.

objRef2 = objRef1

' Определяне на свойство Vuzrast на objRef2 равно на 30.

objRef2.Vuzrast = 30

' Проверяване на стойностите на свойство Vuzrast.

Debug.WriteLine(objRef1.Vuzrast )

Debug.WriteLine(objRef2.Vuzrast )

' Да направим същото за structure

' Инстанциране на structure.

objValue1 = New MyStruct( )

' Определяне на свойство Vuzrast на 20.

objValue1.Vuzrast = 20

' Присвояване на втората променлива - първата променлива.

' Това е равно на обектна стойност *values* защото

' структурите са стойностни типове (value types).

objValue2 = objValue1

' Присвояване на свойство Vuzrast на objValue2 равно на 30.

objValue2.Vuzrast = 30

' Проверяване на стойностите на свойство Vuzrast.

Debug.Writeline(objValue1.Vuzrast )

Debug.Writeline(objValue2.Vuzrast )

Сега изходът е следния:

30

30

20

30

За да разберем какво се е случило, трябва да проследим референтното присвояване:

objRef2 = objRef1

присвоява и на двете променливи една и съща стойност. Но тази стойност е адреса на обекта, и така и двете променливи сочат един и същ обект. Докато, когато сменим свойство Vuzrast използвайки втората променлива, тази смяна рефлектира и при първата променлива.

От друга страна присвояването на стойност:

objValue2 = objValue1

допринася да се създаде втората структура, поставяйки на свойствата на новата структура същата стойност като на оригиналната структура. Така, смяната на свойство Vuzrast на едната структура не касае това свойство (Vuzrast ) на другата.

Запомнете, че типът масив на VB (Array type) e също референтен. Ето код за илюстрация:

Dim iArray1( ) As Integer = {1, 2, 3}

Dim iArray2( ) As Integer

iArray2 = iArray1

iArray1(0) = 100

msgbox(iArray2(0))

Диалоговия прозорец за съобщения ще пакаже 100, показвайки, че двете променливи от тип масив сочат към един и същ масив.

Стринговия тип данни (String data type) е референтен, представен от класа Стринг (String class). Но проявява някои характеристики на стойностен тип. За илюстрация разгледайте кода:

Dim s1, s2 As String

s1 = "String 1"

s2 = s1

s2 = "String 2"

MsgBox(s1)

Понеже е референтен тип, очакваме съобщение "String 2", но излиза - "String 1". Причината ще я намерим в документацията на Microsoft:

Инстанцията на String е "неизменна" защото неговата стойност не може да бъде модифицирана, веднаж създадена вече.

Методите, които служат за модифициране на String, всъщност връщат нова инстанция на стринга.

Така че кода:

s2 = s1

сочи s2 към същия стринг като s1, както е обичайно за референтни типове. След това опита да се модифицира стринга в кода:

s2 = "String 2"

няма да произведе очаквания резултат, защото стринговете са непроменяеми. Наместо това ще получим нов стринг, сочещ s2, защото s1 запазва своята стойност.

Следният код доказва това заключение:

Dim s1, s2 As String

s1 = "String 1"

' s2 сочи към същия низ - string като s1

s2 = s1

' Показваме s2 преди промени в низа (string)

MsgBox(s2) ' Дава "String1"

' сменяме низа (string)

s2 = "String 2"

' Присвояваме на s1 - Nothing

s1 = Nothing

' Сега s1 е nothing и съобщителната кутия го показва

MsgBox(s1) ' Дава nothing

' s2 е нов низ (new string)

MsgBox(s2) ' Дава "String 2"

Дерзай!- VB Типове данни (Data Types): ОбобщениеEто списък на типовете данни, поддържани от VB .NET, с принадлежащия им .NET тип, обем, и диапазон:

Boolean

.NET CTS Тип : System.Boolean

Тип : Value (Structure)

Обем : 2 bytes

Обхват : True или False

Byte

.NET CTS Тип : System.Byte

Тип : Value (Structure)

Обем : 1 byte

Обхват : от 0 до 255 (без знак)

Char

.NET CTS Тип : System.Char

Тип : Value (Structure)

Обем : 2 bytes

Обхват : character от 0 до 65,535 (без знак)

Date

.NET CTS Тип : System.DateTime

Тип : Value (Structure)

Обем : 8 bytes

Обхват : January 1, 1 CE до December 31, 9999

Decimal

.NET CTS Тип : System.Decimal

Тип : Value (Structure)

Обем : 12 bytes

Обхват : +/-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 без десетична точка; +/-

7.9228162514264337593543950335 с 28 места вдясно от десетичната точка; най-малкото ненулево число е +/-0.0000000000000000000000000001

Double (double-precision floating point)

.NET CTS Тип : System.Double

Тип : Value (Structure)

Обем : 8 bytes

Обхват : -1.79769313486231E308 до -4.94065645841247E-324 за отрицателни стойности; 4.94065645841247E-324 to 1.79769313486232E308 за положителни стойности

Integer

.NET CTS Тип : System.Int32

Тип : Value (Structure)

Обем : 4 bytes

Обхват : -2,147,483,648 до 2,147,483,647

Long (long integer)

.NET CTS Тип : System.Int64

Тип : Value (Structure)

Обем : 8 bytes

Обхват : -9,223,372,036,854,775,808 до 9,223,372,036,854,775,807

Object

.NET CTS Тип : System.Object

Тип : Reference (Class)

Обем : 4 bytes

Обхват : всеки тип може да се съхрани в обектна променлива.

Short

.NET CTS Тип : System.Int16

Тип : Value (Structure)

Обем : 2 bytes

Обхват : -32,768 до 32,767

Single (single precision floating point)

.NET CTS Тип : System.Single

Тип : Value (Structure)

Обем : 4 bytes

Обхват : -3.402823E38 до -1.401298E-45 за отрицателни стойности; 1.401298E-45 до

3.402823E38 за положителни стойности

String (variable-length)

.NET CTS Тип : System.String

Тип : Reference (Class)

Обем : 10 bytes + (2 * дължината на стринга)

Обхват : 0 до 2 билиона Unicode characters

User-Defined Тип (structure)

.NET CTS Тип : (наследява от System.ValueТип )

Тип : Value (Structure)

Обем : Сума от размерите на членовете си

Обхват : всеки член на структурата има диапазон определен от неговия тип данни и в зависимост от диапазона на останалите членове.

Запомнете, че CTS типовете данни са или структури (value types) или класове (reference types ) и са локализирани в системното пространство от имена -- .NET System namespace.

- Прости типове данни във Visual BasicПростите типове данни могат да се разделят в групи както следва:

Numeric data Тип

Тип данни, чието подмножество са числата и за което операциите включват аритметически операции.

Integer data Тип

Числов Тип данни, чието подмножество са целите числа. (както можем да се уверим, VB има няколко такива типа.)

Floating-point data Тип

Нечислов Тип данни, чието подмножество са рационалните числа.

Boolean data Тип

Тип данни, чието подмножество има основа 2. {True, False}.

Character data Тип

Тип данни, чието подмножество са символите (characters).

Да разгледаме Visual Basic .NET типовете данни индивидуално.1 Boolean data Тип

Boolean Типът данни e 16-битов и може да представлява две стойности: True и False. Ключовите думи на VB True и False са използвани да присвоят тези стойности на булевите променливи.

Всяко число конвертирано в булево, дава True, а нулата се конвертира във False. Обратно - False се конвертира в 0, а True в -1.

(За C, C#, и C++, True е 1).

2 Byte data Тип

Типът данни Byte e 8-битов, без знак, цели числа в диапазона от 0 до 255.Само операторите за преместване третират този тип като двоичен "binary data". Подтип на байт е

System.Byte.

3 Char data Тип

Типът данни Char e 16- битов символен тип с код на символите от 0 до 65,535, който има Unicode вид.Char e нов за VB .NET; не е важно да противопоставяме Char на String Типът данни "String data Тип " не е същия като Char. Примерно в по-раншните версии на VB, за да имаме "AAAAA." трябваше да запишем така:

Dim s As String

s = String$(5, "A")

Във VB .NET, това се прави чрез стринговия конструктор (String class constructor), който има следния синтаксис:

Dim variable As New String(Character, Integer)

Ако използваме команда Option Strict On в кода:

Dim s As New String("A"c, 5)

трябва да укажем Char, като добавим накрая на стринговия литерал c.

Подтип на Char e System.Char.

4 Date data Тип

Стойностите за дата се съхраняват като IEEE 64-бита дълги цели числа (long integers), които могат да представят дати от January 1, 0001 до December 31, 9999, и време от 0:00:00 до 23:59:59.

Литерали стрингове трябва да се затварят в знаци за число (#) , за да се разпознаят като дати. Компилаторът VB .NET сменя формата на датата автоматично. Ако въведем следния код:

Dim d As Date

d = #November 9, 1948#

Msgbox(d)

компилаторът сменя втория ред на:

d = #11/9/1948#

или каквито са регионалните условия на системата. Eквивалента .NET дата (Date) e System.DateTime.

5 Decimal data Тип

Типът данни Decimal се съхранява като 96-бита (12-байта) цяло число със знак (автоматична скала от 0 до 28) за десетична променлива.

Може да се използват цели числа - integers (без десетична част) в диапазона:

+/-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 (скала 0).

Може да се използват стойности в диапазона:

-7.9228162514264337593543950335 до -0.0000000000000000000000000001

за отрицателните, или:

0.0000000000000000000000000001 до 7.9228162514264337593543950335

за положителните. В този случай, скалата е 28.

За да запишем литерал Decimal, трябва да завършим с D, така:

123456.789D

Типовият идентификатор за Decimal е символ @:

Dim dec@

.NET подтип на Decimal е System.Decimal. Този клас има някои много полезни члена, като MaxValue и MinValue, които дават максималната и минимална стойност на десетичния тип.

6 Double data Тип

Стойности Double са IEEE 64-битови (8-байта) числа с плаваща-запетая в диапазона:

-1.79769313486231E308 до -4.94065645841247E-324 за отрицателните, или

4.94065645841247E-324 до 1.79769313486232E308 за положителните.

За да запишем литерал Double, трябва да завършим с R, така:

12345.678R

Типовият идентификатор за Double е символ #:

Dim dbl#

.NET подтип на Double e System.Double.

7 Integer data Тип

Типът данни Integer е 32-битов за целочислени числа със знак в диапазона:

-2^31 до 2^31-1 или:

-2,147,483,648 до 2,147,483,647

Това е естествената дължина на думата за 32-битови процесори.

За да запишем литерал Integer, трябва да завършим с I, така:

123I

Типовият идентификатор за Integer е знакът за процент (%):

Dim int%

.NET подтип на Integer e System.Int32.

8 Long data Тип

Типът данни Long e 64- битов за целочислени числа със знак в диапазона:

-2^63 to 2^63-1 или:

-9,223,372,036,854,775,808 до 9,223,372,036,854,775,807

За да запишем литерал Long, трябва да завършим с L, така:

123L

Типовият идентификатор за Long е амперсанд (&), така:

Dim lng&

.NET подтип на Long e System.Int64.

9 Object data Тип

Типът данни Object е указателен тип данни. Стойността на типа Object е адреса на обекта в паметта. Във VB .NET, типът Object data Тип е универсален; променливата Object може да сочи (point to) данни от всеки друг тип. Например следния код поставя стойност Long в променлива Object:

Dim obj As Object

obj = 123L

.NET подтип на Object e System.Object.

Ценно е да се отбележи, че когато използваме променлива от тип Object, ние плащаме данък на преобразуванията, защото VB .NET не може да свърже заявките на обектния метод с актуалния код на метода по време на изпълнение (runtime).

Нарича се късно свързване - late binding. От друга страна, декларирането на променливите с техния обектен тип позволява по-ранно свързване по време на компилация, което е много ефективно. Така например кодът:

Dim obj As Object

. . .

obj.AMethod

е по-ефективен от:

Dim obj As System.Data.DataSet

. . .

obj.AMethod

Обектният тип данни е универсален. Във VB .NET можете да използвате функция VarТип да определите подтипа данни на обекта.

За сравнение, класът Object class в пространството от имена - System namespace на библиотека Base Class Library има метод Gettype , който връща обекта на типа. Ако obj е променлива от тип Object, то:

obj.Gettype

връща типа обект. Класът Type class, който също е член на Base Class Library's System namespace, притежава два метода връщащи информация за подтипа на обекта:

· ToString връща стринг, описващ подтипа на данните. Точен еквивалент е на функция VB .NET Type Name, с изключение на това,че първия метод използва името на типа данни от .NET Base Class Library, докато функцията използва Visual Basic име.

· GetType Code връща броя (enumeration value) от Type Code преброяване. Точен еквивалент на функция VB6 VarType , която не се поддържа от VB .NET.

Следният код генерира стойностите в Таблица 2-1:

Dim obj As Object

obj = ???

debug.write(obj.GetType .ToString)

Debug.Write(Type Name(obj))

debug.writeline(Type .GetType Code(obj.GetType ))

Taблица 1. Стойности от ToString и GetType Code
obj = ??? ToString Тype Name GetТype
obj = True System.Boolean Boolean 3
obj = CByte(100) System.Byte Byte 6
obj = #1/1/2000# System.DateTime Date 16
obj = CDbl(100) System.Double Double 14
obj = CInt(100) System.Int32 Integer 9
obj = CLng(100) System.Int64 Long 11
obj = CShort(100) System.Int16 Short 7
obj = CDec(100) System.Decimal Decimal 15
obj = CSng(100) System.Single Single 13
obj = "Donna" System.String String 1810 Short data Тип

Типът данни Short e 16- битов за целочислени числа със знак в диапазона:

-2^15 до 2^15-1

или:

-32,768 до 32,767

За да запишем литерал Short, трябва да завършим с S, така:

123S

.NET подтип на Short e System.Int16.

11 Single data Тип

Типът данни Single са IEEE 32- битови (4-байта) числа с плаваща запетая в диапазона:

-3.402823E38 до -1.401298E-45 за отрицателни, и:

1.401298E-45 до 3.402823E38 за положителни числа.

За да запишем литерал Single, трябва да завършим с F (floating point), така:

12345.678F

Типовият идентификатор за Single е знакът за удивителна (!):

Dim sng!

.NET подтип на Single e System.Single.

12 String data Тип

Типът данни String представя стрингове в Unicode до 2 билиона знака.

Типовият идентификатор за String e знака за долар ($).

Dim str$

.NET подтип на стрингов тип данни е System.String.

Пример:

Dim sName As String

sName = "Ivana"

или еквивалентно в един ред:

Dim sName As String = "Ivana"13 Структурирани типове данни - потребителски дефинирани типове (Structure data type : user-defined types)

Във VB .NET, типът данни Structure Type e мощен с много свойства в общност с класовете.

Структурата (structure) ви позволява да създадете свой собствен тип данни. Структурата съдържа един или повече членове, които могат да бъдат от същия или от различен тип данни. Всеки член на структурата има име, с което се свързвате с него индивидуално. В предишните версии на Visual Basic, структурите се представяха с ключова дума Type . Във Visual Basic .NET, ключова дума Structure се използва за дефиниране на структура. Синтаксис:

[Public|Private|Friend] Structure varname

NonMethod member Declarations

Method member declarations

End Structure

Следващият примерен код демонстрира как се дефинират структури във Visual Basic 6.0 и как във Visual Basic .NET. Забележете, че сега обсега на действие (scope) се дава на членовете. В примерите, сме използвали само инструкция Dim. Пример за Visual Basic 6.0:

Type Employee

No As Long

Name As String

Address As String

Title As String

End Type 'Employee

Във Visual Basic .NET, структурите се декларират така:

Structure Employee

Dim No As Long

Dim Name As String

Dim Address As String

Dim Title As String

End Structure 'Employee

Нека да видим как се използват структурите програмно.Примерът е за данни за "служител" (employee). Данните за "служител" са една отделна единица, но може да искате да се свържите индивидуално с членовете. Ако го направите с индивидуалните променливи, то направете го така:

Dim emp1 As Employee

Dim emp2 As Employee

emp1.No = 12345

emp1.Name = "Cameron Wakefield"

emp1.Address = "123 Somewhere in Bourgas."

emp1.Title = "President"

emp2.No = 12346

emp2.Name = "Lorraine Wakefield"

emp2.Address = "123 Somewhere in Bourgas."

emp2.Title = "Vice President"

Структурите се свързват по стойност (value), не по референтна връзка (reference). Ако променлива на структурата се присвои на друга променлива, структурата ще бъде копирана в новата променлива. www.syngress.com

Членове на стурктурата могат да бъдат променливи - variables, свойства - properties, методи - methods, или събития - events. Запомнете, че всеки член трябва да бъде деклариран със модификатор за достъп: Public (или Dim), Private, или Friend.

Най-често структурите се използват за капсулиране на свързани променливи. Пример:Structure strPerson

Public Name As String

Public Address As String

Public GradSelo As String

Public Oblast As String

Public PKOD As String

Public Vuzrast As Short

End Structure

За да дефинираме променлива strPerson, пишем (обикновено):Dim APerson As strPerson

За да имаме достъп до член от структурата, използваме синтаксиса:APerson.Name = "Beethoven"

Членове на структурата могат да са други структури или други обекти. Структурите могат да се подават като аргументи към функции или да се връщат от функции.

Те са подобни на класовете. Разгледайте следната структура:Structure strTest

'A public nonmethod member

Public Name As String

'A private member variable

Private msProperty As String

'A public method member

Public Sub AMethod( )

Msgbox("Structure method. Property is: " & msProperty)

End Sub

'A public property member

Public Property AProperty( ) As String

Get

AProperty = msProperty

End Get

Set

msProperty = Value

End Set

End Property

End Structure

Сега можем да определим свойство на струкурата и да извикаме неин метод:Dim str As strTest

str.AProperty = "Donna"

str.AMethod( )

Макар че са подобни на класове, структурите не поддържат следното:

· Structures не могат изрично да наследяват, нито могат да бъдат наследени.

· Конструкторите за структури трябва да бъдат с параметри.

· Структурите не могат да дефинират деструктори.

· Декларациите на членовете не могат да включват инициализации нито могат да използват As New синтаксиса за спесифициране на размер на масив.- Конвертиране на типовете данни - (Data Тип Conversion)Конвертирането на типове се нарича конверсия - conversion или кастинг - casting. Операторът (cast operator) може да бъде дoбавен към стойността на литерала или към променливата от даден тип. Например:

Dim lng As Long

Dim int As Integer = 6

' Конвертиране (Cast) на Integer променлива в Long

lng = CLng(Int)

' Конвертиране (Cast) на integer литерал в Long

lng = CLng(12)

Оператор Сast може да бъде разширяван и стесняван. Разширения оператор (widening cast) извършва конверсията в другия, целевия тип данни, който може да поеме всички стойности на типа източник, като кастинг от Short в Integer или от Integer в Double. Не се губят данни и не се генерира грешка. Тесният оператор (narrowing cast) извършва конверсията в другия, целевия тип данни, който не може да поеме всички стойности на типа източник. В този случай могат да се загубят данни и може конверсията да не e успешна. Под VB .NET, конверсиите се правят по два начина: косвен (implicitly) и пряко (explicitly). Косвена конверсия (implicit conversion) имаме при компилиране, когато обстоятелствата го налагат. Примерно:

Dim lng As Long

lng = 54

компилаторът преобразува цялото число 54 в Long.

Типът на косвената конверсия, компилаторът избира в зависимост от стойностите в Option Strict. Примерно ако Option Strict е On, само разширено преобразуване може да е косвено; Например кода:

Dim b As Boolean

b = "True"

генерира грешка от конверсия на типовете, но ако добавим реда:

Option Strict Off

в началото на модула, предния код се изпълнява без грешка.

Пряката конверсия - Explicit conversion изисква изрично викане на конвертиращата функция (или cast operator). Всички конвертиращи типовете функции, поддържани от VB .NET имат следната форма:

Cname(expression)

където expression е изръзът който е в диапазона на целевия тип данни. Имаме следните конвертиращи функции:

CBool

Конвертира всеки валиден String или числов израз в булев (Boolean).

CByte

Конвертира всеки валиден числов израз в диапазона от 0 до 255 в Byte, закръглявайки всяка дробна част.

CChar

Взема стрингов аргумент и връща първия символ от стринга като тип Char data Тип .

CDate

Конвертира всеки валиден запис на дата и време в тип Date.

CDbl

Конвертира всеки валиден запис на число в диапазона Double в тип Double.

CDec

Конвертира всеки валиден запис на число в диапазона Decimal в тип Decimal.

CInt

Конвертира всеки валиден числов израз в диапазона от (-2,147,483,648 до 2,147,483,647) в тип Integer, закръглявайки всяка дробна част.

CLng

Конвертира всеки валиден запис на число в диапазона Long в тип Long, закръглявайки всяка дробна част.

CObj

Конвертира всеки валиден израз, който може да се интерпретира като обект в тип Object. Например:Dim obj As Object

obj = CObj("test")

преобразува стринга "test" в тип Object и го разполага в обектната променлива obj.

CShort

Конвертира всеки валиден числов израз в диапазона от -32,768 до 32,767 в тип Short, закръглявайки всяка дробна част.

CSng

Конвертира всеки валиден запис на число в диапазона Single в тип Single.

Ако числовият израз е извън диапазона на Single, възниква грешка.

CStr

Ако входният израз за CStr e Boolean, функцията връща "True" или "False." За израз, който може да се интерпретира като дата функцията връща дата, с формат според регионалната система. За числов израз, върнатата стойност е стринг представящ числото.

CТype

Генерално представената конвертираща функция, CТype има следния синтаксис:

CТtype (expression, Тype name)

където expression е израз или променлива, а Тype name е типа данни в който ще се конвертира.Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини