Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Инструкции за цикли и разклонения на програмите

bubust   трудност:    видян: 10565

Оператори за сравнение (Comparison Operators);Таблица 1 Оператори за сравнение (Comparison Operators)
Оператори за сравнение Значение
= Равно на
< По-малко от
<= По-малко или равно
> По-голямо от
>= По-голямо или равно
<> Не равно наВ добавка на операторите за сравнение, можете да използвате два оператора за специални цели: Is и оператор Like. Оператор Is се използва за сравнение на обектни референтни връзки. Ако две референтни връзки сочат към един и същ обект, сравнението е вярно (True). Оператор Like се използва за сравнение на стринг със стрингова мостра, дали е точно копие. Подобно е на SQL Like клауза. Използват се и специални знаци при сравнение за съвпадение.Таблица.3 показва специалните знаци, които се използват при оператор Like.

Таблица 2 Специални знаци при оператор Like
Wildcard Character

(Примерен символ)
Pattern Matches

(Съответствие)
? Съвпадение на отделен символ
* Съвпадение на всички несимволни знаци
# Съвпадение на отделна цифра
Символен низ Съвпадение на всеки отделен символ в низа
! Символен низ Съвпадение на всеки отделен символ който не е в низаОператор Like ви дава много опции, когато гледате за съвпадения в стринга. Когато съвпадение е намерено в стринга, изразът връща True. Ако не е намерено съвпадение в стринга, изразът връща False.

Логически оператори (Logical Operators);Table 3 - Логически оператори (Logical Operators)
Логически оператор Функция

And Двата израза трябва да бъдат True, резултатът за да е True
Not За да бъде резултатът True, трябва изразът да е False
Or Поне единият от изразите трябва да бъде True, резултатът за да е True
Xor Само единият от изразите трябва да бъде True, резултатът за да е TrueКогато кодът се изпълнява, някои блокове може да се нуждаят от определени условия, за да се изпълнят. Едни от инструкциите за такъв тип контрол са инструкциите If...Then...Else и Select.If...Then...ElseIf...Then...Else конструкция условни оператори позволява да определите коя част от кода ще се изпълни базирано на специални критерии. За да се изпълни част от кода, условието трябва да е True. Има два синтаксиса: едноредова форма и блокова форма.
Едноредова форма (single-line):
If condition Then [statement] [Else elsestatement]Блоковата форма е многоредова.Този формат е по-структуриран и по-лесно се чете. Скобите около ElseIf и Else показват,че те са опционални:
If condition Then

[statements]

[ElseIf condition-n Then

[elseifstatements] ...

[Else

[elsestatements]]

End If

If условие Then

[инструкции]

[ElseIf условие-n Then

[elseif инструкции] ...

[Else

[else инструкции]]

End If

Части


Condition - условие

Изисква се. Израз. Изразът за condition- условие трябва да е True или False, или тип данни конвертируеми в Boolean.

Statements- инструкции

Опционално в много-редова форма; изисква се едно- редова форма, когато няма Else клауза. Една или много инструкции, следващи If...Then които се изпълняват ако condition - условие е True.

Elseifcondition-Elseif условие

Изисква се ако има ElseIf. Същото като condition.

Elseifstatements- Elseif инструкции

Опционално. Една или много инструкции, следващи ElseIf...Then които се изпълняват ако elseifcondition е True.

Elsestatements - else инструкции

Опционално в много-редова форма; изисква се едно- редова форма, когато има Else клауза. Една или много инструкции, които се изпълняват ако нито едно от предишните условия -condition или elseifcondition не са True.

End If

Приключва блока If...Then.Select CaseИнструкция Select Case е подобна на If...Then...Else. Предлага повече прегледност на кода. Препоръчваме използването на Select Case ако имате повече от две инструкции Else...If. Синтаксисът за инструкция Select Case е следният:


Select Case testexpression

[Case expressionlist-n

[statements-n]] ...

[Case Else

[elsestatements]]

End Select
Select Case тестов израз-списък

[Case списъка-n

[инструкции-n]] ...

[Case Else

[else инструкции]]

End Select

Части


Testexpression- тестов израз-списък

Изисква се. Израз. Трябва да бъде прост тип (Boolean, Byte, Char, Date, Double, Decimal, Integer, Long, Object, Short, Single, и String).

Expressionlist- списък

Изисква се в Case оператора. Списък от изразни клаузи представящи съвпадащи стойности на тестов израз-списък - testexpression. Ако са повече клаузи се разделят с запетая. Всяка клауза може да заема една от следните форми:


· expression1 To expression2

· [ Is ] comparisonoperator, expression

· expression
· израз1 To израз2

· [ Is ] сравняващ оператор, израз

· израз

Използвайте ключова дума To за да спесифицирате свързани участъци от стойности за съвпадение с testexpression. Стойността на expression1 трябва да е по - малка или равна на стойността на expression2.

Използвайте ключова дума Is с (=, <>, <, <=, >, или >=) за сравнение с testexpression. Is се прибавя автоматично преди comparisonoperator.

Statements

Опционално. Една или повече инструкции, които се изпълняват при съвпадение след Case.

Elsestatements

Опционално. Една или повече инструкции, които се изпълняват при съвпадение след Case Else след като не е имало никакви съвпадения след Case операторите.

End Select

Приключва блока Select...CaseWhile Цикли


Do [{While | Until} condition]

[statements]

[Exit Do]

[statements]

Loop

Do [{While | Until} условие]

[инструкции]

[Exit Do]

[инструкции]

Loop

Или:

Do

[statements]

[Exit Do]

[statements]

Loop [{While | Until} condition]Do

[инструкции]

[Exit Do]

[инструкции]

Loop [{While | Until} условие]Части


While

Изисква се независимо дали се използва Until . Ключова дума. Повтаря цикъла докато condition е False.

Until

Изисква се независимо дали се използва While. Ключова дума. Повтаря цикъла докато condition е True.

Condition-условие

Опционално. Boolean. Израз който е True или False.

Statements-инструкции

Опционално. Една или повече инструкции, които се повтарят докато condition е True.

Забележка:


Прекъсва се цикълът с Exit Do

While...End While оператори

Изпълнява серия от инструкции дотогава, докато даденото условие е вярно - True.

While condition

[ statements ]

End While

Части


condition - условие

Изисква се. Израз. Трябва да е True или False. Ако условието- condition еNothing, condition то се третира като False.

Statements-инструкции

Опционално . една или повече инструкции след While които се изпълняват ако while условието е True.

End While

Приключва изпълнението на блока While.

Забележка


Можете да вгнездите While цикли един в друг.For ЦиклиЦиклите с For се изпълняват точен брой пъти. Това е особено полезно при четене и запис на масиви. (следващата точка). Синтаксис:


For counter = start To end [Step step]

[statements]

[Exit For]

[statements]

Next
For брояч = старт To край [Step стъпка]

[инструкции]

[Exit For]

[инструкции]

Next

Части


Страници: 1 2 3 4 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com