Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Инструкции за цикли и разклонения на програмите

bubust   трудност:    видян: 10562


counter

Изисква се. Променлива. Обикновено типът на counter е Integer но може да е всеки прост числов тип, който поддържа операторите (>=), (<=), (+).

datatype

Изисква се, ако counter не е деклариран. Ако е деклариран, може да използвате клауза As , за да го декларирате отново.

start

Изисква се. Израз. Инициализиращата стойност на counter.

end

Изисква се. Израз. Финалната стойност на counter. Израз end обикновено е тип Integer но може да е всеки прост тип съответствуващ на типа на counter.

step

Опционално. Израз. Стъпката на инкрементиране или декрементиране на counter. Ако не е указана, step е 1.

statements

Опционално. Една или повече инструкции между For и Next които се изпълняват спесифициран брой пъти.

For Each...Next оператори

For Each element [ As datatype ] In group

[ statements ]

[ Exit For ]

[ statements ]

Next [ element ]

Части


Element- елемент

Изисква се. Променлива . Типът данни на element трябва да е същият като този на group или да може да се конвертира в него.

datatype

Изисква се, ако element не е деклариран. Ако е деклариран, може да използвате клауза As , за да го декларирате отново.

group

Изисква се. Обектна променлива.

statements

опционално. Една или повече инструкции, които са между For Each и Next и се изпълняват на всеки ред в групата - group.

Забележка

Можете да вгнездите цикли For Each...Next един в друг. Всеки цикъл трябва да има уникална променлива element.
With...End With оператори

Ако имате серия от оператори, които оперират върху един и същ обект или структура, можете да използвате With...End With за да спесифицирате обекта веднаж за всички изпълнения.

With object

[ statements ]

End With

Части


object

Изисква се. Израз. Може да е всеки тип данни.

statements

Опционално. Една или повече инструкции, следващи With които се изпълняват върху обекта.

End With

Приключва изпълнението на блока With.Exit оператор

Оператор Exit ви позволява да прекъсвате всеки цикъл, условен оператор или процедура.Exit оператори:
  • Exit Select
  • Exit Try
  • Exit Do
  • Exit While
  • Exit For
  • Exit Sub
  • Exit Function
  • Exit Property


3.1 ПРИМЕРИ


Както вече видяхме, Visual Basic.NET поддържа редица оператори за сравнение (показани в табл. 1).
Нека да погледнем някои примери използващи оператор Like и стойност на израз:
"abcdefg" Like "a*a" 'Изразът е False

"abcdefga" Like "a*a" 'Изразът е True

"abc" Like "a?a" 'Изразът е False

"aba" Like "a?a" 'Изразът е True

"aba" Like "a#a" 'Изразът е False

"a1a" Like "a#a" 'Изразът е True

"abcdefga" Like "a[a-z]a" 'Изразът е False

"aba" Like "a[a-z]a" 'Изразът е True

"aba" Like "a[!a-z]a" 'Изразът е False

"aBa" Like "a[!a-z]a" 'Изразът е True
Можете да използвате логическите оператори за да създадете комплексни изрази, които връщат булева стойност. Таблица 3 дава логическите оператори.
Когато комбинирате много изрази, трябва да използвате скоби. Примери:

1=1 And 1=2 'Изразът е False

1=1 And 1<2 'Изразът е True

1<1 Or 1=2 'Изразът е False

1=1 Or 1=2 'Изразът е True

(1=1 And 1=2) Or 1=3 'Изразът е False

(1=1 And 1=2) Or 1<3 'Изразът е True

Not 1=1 'Изразът е False

1=1 And Not 1=2 'Изразът е True

1=1 Xor 1<2 'Изразът е False

1=1 Xor 1<2 'Изразът е True
Както вече видяхме, Visual Basic.NET поддържа редица условни оператори или оператори за цикли.Когато изпълняваме If...Then...Else конструкции, трябва винаги да включваме If...Then и да обезпечаваме условие. Ако условието е изпълнено (true), блока от кода ще се изпълни. Този блок се прекъсва от една от следните инструкции: ElseIf, Else, или End If. Ако условието не е изпълнено, се вижда дали ElseIf условията са true. Инструкция ElseIf позволява да се въведат много допълнителни условия с изпълними блокове. Блоковете ще се изпълнят ако са удовлетворени условията (true). Само един блок се изпълнява и изпълнението се премества в края на If...Then...Else. Няма да се изпълни блока след всяко True условие, което значи, че трябва да се внимава за реда на блоковете. Инструкция Else не трябва да има условие; този блок ще се изпълни, ако никое от условията не е било истина (true). Блокът Else е винаги последния блок в инструкция If...Then...Else. Можете да имате само един Else. Да разгледаме примера. Той определя разноските за превоз, базирани на сумата на покупката.Нека константите АВ и С са трите таксувани суми: MIN_TAX = 9.99; SECOND_TAX = 29.99; THIRD_TAX= 49.99. Константи min, first, second и max да са разноските за превоз. Можем да си създадем алгоритъм за намиране колко трябва да плати потребителят за превоз, въз основа на таксуваната сума. За целта си декларираме две променливи: var и prevoz. Първата за временно съхранение на потребителската таксувана сума, а втората за резултата, тоест колко трябва да плати за превоз клиента. В начертаната блок-схема няма успоредник, тоест въвеждане и извеждане.Да осъществим този алгоритъм с условен оператор If ... Then. Обележете, че клауза Else се изпълнява, когато сумата от покупката е по-голяма от всички спесифицирани суми. Обърнете внимание на реда на условията:
Const MIN_TAX As Single = 9.99

Const SECOND_TAX As Single = 29.99

Const THIRD_TAX As Single = 49.99

Const MIN_PREVOZ_COST As Single = 10.49

Const SECOND_PREVOZ_COST As Single = 21.5

Const THIRD_PREVOZ_COST As Single = 26.33

Const MAX_PREVOZ_COST As Single = 30.48

Dim sngPREVOZCost As Single

If sngTAX <= MIN_TAX Then

sngPREVOZCost = MIN_PREVOZ_COST

ElseIf sngTAX <= SECOND_TAX Then

sngPREVOZCost = SECOND_PREVOZ_COST

ElseIf sngTAX <= THIRD_TAX Then

sngPREVOZCost = THIRD_PREVOZ_COST

Else

sngPREVOZCost = MAX_PREVOZ_COST

End If

Още примери

Пример


Едноредова форма на синтаксис


If A > 10 Then A = A + 1 : B = B + A : C = C + B

Пример


Страници: «1 2 3 4 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com