Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Масиви - Arrays

bubust   трудност:    видян: 8459


Редименсиране на масив

Инструкция ReDim се използва за смяна на размера на масива. Това се нарича редименсиране - понятието не предизвиква съмнение при някой, който не знае разликата между дименсия и размер на масива! Във всеки случай, редименсирането сменя размера на масива, не неговата дименсия.

Фактически, ние вече казахме, че дименсията на масива не може да бъде сменяна. Функция UBound връща горния лимит на координатите на масива. Синтаксисът е следният:

UBound(MyArray, CoordinateIndex)

където CoordinateIndex е индекс на координатата за която искаме горния край. Eто пример за редименсиране на масив:

Dim MyArray(10, 10) As Integer

Msgbox(UBound(MyArray, 2)) ' Displays 10

ReDim MyArray(15, 20)

Msgbox(UBound(MyArray, 2)) ' Displays 20

Когато масива се редименсира чрез ReDim без квалификация, всички данни в масива се губят; така че масивът се реинициализара. Затова чрез ключова дума Preserve, когато се използва заедно с ReDim, се редименсира масива, като се запазват всички текущи стойности. Когато се използва ключова дума Preserve, само последните координати на масива могат да се сменят. Обръщайки се към масив дефиниран по-рано, кодът генерира грешка:

ReDim Preserve MyArray(50, 20)

Вероятно няма да се изненадате да научите, че редименсирането на масив е интензивен във времето процес (time-intensive). Когато редименсираме, заставаме с лице към весдесъщата дихотомия между запазване на място и съхраняване на време. Нека да имаме кодов сегмент използван за популяризиране на масиви:

Dim MyArray(100) As Integer

Dim i As Integer, iNext As Integer

iNext = 0

Do While (Some condition)

If (some condition here) Then

' добавяне на елемент към масива

If ubound(MyArray) < iNext Then

ReDim Preserve MyArray(iNext + 100)

End If

MyArray(iNext) = (whatever)

iNext = iNext + 1

End If

Loop

Ключът на този подход се състои от решението колко да увеличаваме масива, всеки път когато това е необходимо. Ако искаме да спестим място, би следвало да увеличаваме размера на масива всеки път с 1:

ReDim Preserve MyArray(iNext + 1)

Но това би било много неефективно. Алтернативно бихме увеличили на 1,000:

ReDim Preserve MyArray(iNext + 1000)

Но това се нуждае от много допълнително място. Понякога е нужно екпериментиране, за да се реши и вземе необходимия компромис за спестяване на място и време.Класът Array Class

Класът Array няма публичен конструктор, защото процедурата му New има защитена област на действие (Protected scope). Но вие може както вече показахме да използвате инициализация:

` Инициализация на масив с числа на степен 2

Dim intArr() As Integer = {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512}

` Не инициализиран дву-дименсионелен масив

Dim lngArr(10, 20) As Long

` Празен масив

Dim dblArr() As Double

Вариация за инициализиране на ход:

` Създаване на временен масив.

Dim tmp() As Integer = {2, 5, 9, 13}

` Свойството obj.ValueArray създава масив от цели числа-Integer.

obj.ValueArray = tmp

` Нулира временните променливи.

tmp = Nothing

Може и на един ред:

obj.ValueArray = New Long() {2, 5, 9, 13}

Ако се обърнем за достъп до празен масив ще получим грешка. Защото масивът е обект, можем да го тестваме чрез оператор Is и след това ReDim е задължително:

If dblArr Is Nothing Then

ReDim dblArr(100)

End If

Можем да направим сечение на масива за неговия ранг, използвайки свойството му Rank, а за броя на елементите на масива - свойството му Length:

` продължаваме примера

Console.WriteLine(lngArr.Rank) ' => 2

` lngArr има 11*21 елементи.

Console.WriteLine(lngArr.Length) ' => 231

Методът GetLength връща броя на елементите при дадена дименсия, а вече изяснихме, че GetLowerBound и GetUpperBound връщат най-ниския и най-високия индекс:

`продължаваме примера

Console.WriteLine(lngArr.GetLength(0)) ' => 11

Console.WriteLine(lngArr.GetLowerBound(1)) ' => 0

Console.WriteLine(lngArr.GetUpperBound(1)) ' => 20

Можем да посетим всички елементи на много-дименсионален масив чрез цикъла For Each и стриктно дефинирани променливи:

Dim strArr(,) As String = {{"00", "01", "02"}, {"10", "11", "12"}}

Dim s As String

For Each s In strArr

Console.Write(s & ",") ' дава 00,01,02,10,11,12

Next

Visual Basic .NET следва естествената поредова последователност (row-wise order).


Страници: «1 2

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com