Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Обработване на грешки по време на изпълнение

bubust   трудност:    видян: 9311- Централизирано обработване на грешки

Можем да насочим обработката на грешката към централно, обработване на грешките:

On Error Goto label

Ето и скелет на код:

Sub Example( )

On Error Goto ErrHandler

'' ако се случат грешки при изпълнение: run-time error

'' Visual Basic директно се обръща към ErrHandler

Exit Sub

ErrHandler:

'' код за обработка на грешки

'' или подаването им към списък - calls list.

End Sub

След като ред On Error Goto label се изпълни, казваме, че започването на манипулатор на грешка (error handler) на етикет ErrHandler е активно (active).

Има няколко възможности за обработване на грешката. Най-честия е може би да се изведе съобщение и да се пита потребителя за коригираща акция.

Друг общ способ е подаването на информация за грешката към викащата процедура с параметри или с върната стойност от приключващата функция (offending function). Например, ако функцията е проектирана да преименова файл, функцията може да връща цяло число като код за индикиране на грешката или за показване на успеха на операцията . Би трябвало кодът за грешка (error code) да е 0 за успешна операция, -1 ако файлът не съществува, -2 ако новото име на файла е невалидно и т.н.

Третата възможност е да подадем грешката на викащата процедура чрез метод Err.Raise извикан вътре в активния манипулатор на грешка (error handler):

Err.Raise(Err.Number, Err.Source, Err.Description, _

Err.HelpFile, Err.HelpContext)

Този процес се нарича регенериране на грешка (regenerating или reraising).

Може да се деактивира активния манипулатор на грешка (error handler) така:

On Error Goto 0

Ако няма активен манипулатор на грешка (error handler), тогава VB реагира така и ние ще опишем тази реакция в следващата точка.


- Няма манипулатор на грешка (error-handler)

Ако няма error handler в процедурата offending procedure, защото няма инструкция OnError в процедурата или защото е деактивиран с On Error Goto 0 инструкция , Visual Basic автоматично праща грешката към error handler на викащата (calling) процедура. Ако и викащата процедура няма error handler, грешката продължава по списъка на виканията, за да открие такъв (error handler). Ако не се намери, Visual Basic обработва грешката като показва съобщение и прекъсва изпълнението на апликацията.


8.2.2 Структурирано обработване на грешки - Structured Exception Handling

То използва структурата Try...Catch...Finally за да обработи грешките. Както можем да се уверим, VB .NET's структурираното обработване на грешки е много повече обектно-ориентирано, включващо обектите на класа Exception class и неговите произхождащи класове.


- Try...Catch...Finally

Синтаксис на Try...Catch...Finally конструкцията:

Try

tryStatements

[Catch1 [exception [As type]] [When expression]

catchStatements1

[Exit Try]

Catch2 [exception [As type]] [When expression]

catchStatements2

[Exit Try]

. . .

Catchn [exception [As type]] [When expression]

catchStatementsn]

[Exit Try]

[Finally

finallyStatements]

End Try

Инструкция tryStatements (която се изисква) конституира блока Try където са инструкциите мониториращи за грешки при VB. Вътре в блок Try, казваме, че обработването на грешки е активно (active).

Блоковете Catch съдържат кода, който изпълнява отговора на VB "хващането" на отделните грешки вътре в блок Try. Така, блоковете Catch се състоят от манипулатори на грешки (error-handlers) за блок Try.

Фразите exception [As type] и [When expression] са свързани с филтрите (filters) във VB .NET документацията. В първия случай, exception е или променлива от тип Exception, който е базовия клас, който "хваща" всички изключения, или променлива на един от произхождащите класове от Exception. Примерно променливата декларирана като:

Catch e As Exception

ще хване всяка грешка. Променливата декларирана като:

Catch e As ArgumentNullException

ще хване всяка грешка от клас ArgumentNullException. Накратко, type е името на един от класовете Exception.

Филтърът When типично се използва с потребителски-дефинирани грешки. Кодът в следния Try блок вдига грешка, ако потребителят не въведе число. Блокът Catch хваща тази грешка:

Try

Dim sInput As String

sInput = Inputbox("Enter a number.")

If Not IsNumeric(sInput) Then

Err.Raise(1)

End If

Catch When Err.Number = 1

Msgbox("Error1")

End Try

Забележете, че такъв код:

Dim x As Integer

Try

x = 5

Catch When x = 5

MsgBox(x)

End Try

не работи (инструкция Catch никога няма да се изпълни) защото не е генерирана грешка.

Инструкция Exit Try се използва за прекъсване на всяка порция код на Try...Catch...Finally блок. Опционалния блок код finallyStatements се изпълнява независимо дали се появява грешката (или е хваната), независимо дали инструкция Exit Try е изпълнена. Този финален код може да се използва за изчистване в събитието на грешката . (При написването на Exit Try в края на блок Try, блокът finallyStatements не се изпълнява, ако не се появи грешка.)

VB може да подаде грешка към call стека, когато обработва струкурирано грешки, както при неструстурирано. Това се случва при следните ситуации:

· Ако грешката се появи вътре в блок Try, който не е обработен от съществуващия Catch блок

· Ако грешката се появи извън всеки блок Try (обезпечавайки разбира се, че няма активни On Error-манипулатори на стилните грешки).

Пример:

Dim x, y As Integer `двете са челочислени - integers

Try

x = y ` деление на нула

Catch ex As Exception

msgbox(ex.Message)

End Try

Забележка

Частта ex As Exception от инструкция Catch е опционална. Тук имаме две целочислени променливи (integers). При опита за деление x на y се получава грешка от деление на нула, защото y не е инициализирано и е по подразбиране 0. Делението на нула вдига грешка, която хващате в следващия ред. Променливата ex е от тип Exception, който държи току що появилата се грешка и вие просто принтирате свойство Message, както правите с Err.Description във VB6.

Фактически, можете да използвате Err.Description, и обект Err . Обект Err ще изтегли всяко изключение, което се е появило. Нека в даден пример, да се вдига продиктувана от логиката грешка, която регистрира ако на някой баланса на сметката му е много нисък, а друга грешка ако баланса му е отрицателен:

Try

If bal < 0 Then

Throw New Exception("Balance is negative!")

ElseIf bal > 0 And bal <= 10000 Then

Throw New Exception("Balance is low; charge interest")

End If

Catch

MessageBox.Show("Error: " & Err().Description)

Finally

MessageBox.Show("Executing finally block.")

End Try

В този случай, бизнес логиката ви диктува, ако на някой баланса клони към нула, да вдигате грешка, информираща за това. Ако баланса е около 10,000 но се задържа над нулата, вие осведомявате потребителя да започне да олихвява. В този случай, Err().Description улавя обяснението, което сте прехвърлили във вашето Exception.

Може да имате много оператори Catch, за да прихващате различни грешки. За да може оператор Catch да хваща конкретна грешка, трябва да прибавите клауза When към този Catch.

Пробвайте кода:

Try

x = y `

Catch ex As Exception When Err().Number = 11

MsgBox("You tried to divide by zero")

Catch ex As Exception

MsgBox("Acts as catch-all")

End Try

В този пример проверяваме за грешка Err().Number равна на 11, която е грешка при деление с нула. Ако се появи друга грешка, ще се хване от Catch без клауза When. Ефектът на Catch без When е като "else".

Кодът не минава през всички изключения (exceptions); спира на първата грешка, която намира.

Ако искате да върви някакъв код накрая, независимо от откритата грешка, (или ако не е открита такава), вие трябва да прибавите оператор Finally:

Try

x = y ` cause division by zero

Catch ex As Exception When Err().Number = 11

MsgBox("You tried to divide by zero")

Catch ex As Exception

MsgBox("Acts as catch-all")

Finally

MsgBox("Running finally code")

End Try

В този код секция Finally ще се изпълни.

Да излезем (exit) от оператор Try по-рано. Ключова дума Exit Try както вече казахме е предвидена за прекъсване на блок Try по-рано, игнорирайки Finally.

Синтаксисът е:

Try

x = y ` деление на нула

Catch ex As Exception When Err.Number = 11

msgbox("You tried to divide by zero")

Exit Try

Catch ex As Exception

msgbox("Acts as catch-all")

Finally

msgbox("Running finally code")

End Try


Страници: «1 2 3 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: Национален Бизнес | Bomba.bg | IT Новини | Диплома.бг | TRAVEL туризъм | Реферати | AmAm.bg | Иде.ли | Курсови работи | Фото Форум | Spodeli.net | Фото-Култ | Atol.bg | Elmaz.com | MobileBulgaria.com | Казанлък.Com