Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Инсталация и конфигурация на OpenVPN

hginov   трудност:    видян: 17722

Инсталация и конфигурация на OpenVPN

Първото и най-важно условие е: сървъра да е с реално статично IP

Ако сървъра е зад рутер е необходимо да пренасочите порт 1194 към него:

Ако използвате Windows Firewall отворете порт 1194 на конекцията Ви с интернет.

Инсталира се openvpn-2.1.1-install.exe – всичко по подразбиране.

Създаване на сертификати и ключове за сървър и клиент

1.      От C:Program FilesOpenVPNeasy-rsa се стартира init-config.bat

2.      Редактира се vars.bat със съответните настройки

Пример:

set KEY_COUNTRY=BGset KEY_PROVINCE=BGset KEY_CITY=Sofiaset KEY_ORG=HGset KEY_EMAIL=hginov@abv.bgТези редове добавете във файлове clean-all.bat, build-ca.bat, build-dh.bat, build-key-server.bat, build-key.bat, както е показано: 

3.      Редактира се C:Program FilesOpenVPNeasy-rsa се стартира clean-all.bat  

От :

@echo off

rem move to the HOME directory specified in VARS script

cd %HOME%

rem set a temporary KEY_DIR variable

set d=%KEY_DIR%

rem delete the KEY_DIR and any subdirs quietly

rmdir /s /q %d%

rem make a new KEY_DIR

mkdir %d%

rem copy in a fesh index file so we begin with an empty database

copy index.txt.start %d%index.txt

rem copy in a fresh serial file so we begin generating keys at index 01

copy serial.start %d%serial.

На:

@echo off

set HOME=%ProgramFiles%OpenVPNeasy-rsaset KEY_CONFIG=openssl.cnfset KEY_DIR=keysset KEY_SIZE=1024set KEY_COUNTRY=BGset KEY_PROVINCE=BGset KEY_CITY=Sofiaset KEY_ORG=HGset KEY_EMAIL=hginov@abv.bg

rem move to the HOME directory specified in VARS script

cd %HOME%

rem set a temporary KEY_DIR variable

set d=%KEY_DIR%

rem delete the KEY_DIR and any subdirs quietly

rmdir /s /q %d%

rem make a new KEY_DIR

mkdir %d%

rem copy in a fesh index file so we begin with an empty database

copy index.txt.start %d%index.txt

rem copy in a fresh serial file so we begin generating keys at index 01

copy serial.start %d%serial.

4.      Изпълнява се C:Program FilesOpenVPNeasy-rsa се стартира clean-all.bat . Създава се подпапка  ‘keys’. В нея ще бъдат записани всички генерирани ключове и сертификати.

5.      Редактира се build-ca.bat

От :

@echo off

cd %HOME%

rem build a cert authority valid for ten years, starting now

openssl req -days 3650 -nodes -new -x509 -keyout %KEY_DIR%ca.key -out %KEY_DIR%ca.crt -config %KEY_CONFIG%

На:

@echo off

set HOME=%ProgramFiles%OpenVPNeasy-rsaset KEY_CONFIG=openssl.cnfset KEY_DIR=keysset KEY_SIZE=1024set KEY_COUNTRY=BGset KEY_PROVINCE=BGset KEY_CITY=Sofiaset KEY_ORG=HGset KEY_EMAIL=hginov@abv.bg

cd %HOME%

rem build a cert authority valid for ten years, starting now

openssl req -days 3650 -nodes -new -x509 -keyout %KEY_DIR%ca.key -out %KEY_DIR%ca.crt -config %KEY_CONFIG%

6.      Изпълнява се build-ca.bat

Създадени са в папка C:Program FilesOpenVPNeasy-rsakeys:  ca.key и ca.crt

7.      Редактира се build-dh.bat

От :

@echo off

cd %HOME%

rem build a dh file for the server side

openssl dhparam -out %KEY_DIR%/dh%KEY_SIZE%.pem %KEY_SIZE%

На:

@echo off

set HOME=%ProgramFiles%OpenVPNeasy-rsaset KEY_CONFIG=openssl.cnfset KEY_DIR=keysset KEY_SIZE=1024set KEY_COUNTRY=BGset KEY_PROVINCE=BGset KEY_CITY=Sofiaset KEY_ORG=HGset KEY_EMAIL=hginov@abv.bg

cd %HOME%

rem build a dh file for the server side

openssl dhparam -out %KEY_DIR%/dh%KEY_SIZE%.pem %KEY_SIZE%

 

8.      Изпълнява се build-dh.bat

Създаден е в папка C:Program FilesOpenVPNeasy-rsakeys:   dh1024.pem

9.      Редактира се build-key-server.bat

От :

@echo off

set HOME=%ProgramFiles%OpenVPNeasy-rsaset KEY_CONFIG=openssl.cnfset KEY_DIR=keysset KEY_SIZE=1024set KEY_COUNTRY=BGset KEY_PROVINCE=BGset KEY_CITY=Sofiaset KEY_ORG=HGset KEY_EMAIL=hginov@abv.bg

cd %HOME%

rem build a request for a cert that will be valid for ten years

openssl req -days 3650 -nodes -new -keyout %KEY_DIR%%1.key -out %KEY_DIR%%1.csr -config %KEY_CONFIG%

rem sign the cert request with our ca, creating a cert/key pair

openssl ca -days 3650 -out %KEY_DIR%%1.crt -in %KEY_DIR%%1.csr -extensions server -config %KEY_CONFIG%

rem delete any .old files created in this process, to avoid future file creation errors

del /q %KEY_DIR%*.old

На:

@echo off

set HOME=%ProgramFiles%OpenVPNeasy-rsaset KEY_CONFIG=openssl.cnfset KEY_DIR=keysset KEY_SIZE=1024set KEY_COUNTRY=BGset KEY_PROVINCE=BGset KEY_CITY=Sofiaset KEY_ORG=HGset KEY_EMAIL=hginov@abv.bg

cd %HOME%

rem build a request for a cert that will be valid for ten years

openssl req -days 3650 -nodes -new -keyout %KEY_DIR%%1.key -out %KEY_DIR%%1.csr -config %KEY_CONFIG%

rem sign the cert request with our ca, creating a cert/key pair

openssl ca -days 3650 -out %KEY_DIR%%1.crt -in %KEY_DIR%%1.csr -extensions server -config %KEY_CONFIG%

rem delete any .old files created in this process, to avoid future file creation errors

del /q %KEY_DIR%*.old

 

10.      Изпълнява се build-key-server.bat, като се указва името на сървъра:

Създават се в папка C:Program FilesOpenVPNeasy-rsakeys:  index.txt.attr, serveer.csr, serveer.key, 01.pem, serveer.crt и index.txt

11.      Редактира се build-key.bat

От :

@echo off

cd %HOME%

rem build a request for a cert that will be valid for ten years

openssl req -days 3650 -nodes -new -keyout %KEY_DIR%%1.key -out %KEY_DIR%%1.csr -config %KEY_CONFIG%

rem sign the cert request with our ca, creating a cert/key pair

openssl ca -days 3650 -out %KEY_DIR%%1.crt -in %KEY_DIR%%1.csr -config %KEY_CONFIG%

rem delete any .old files created in this process, to avoid future file creation errors

del /q %KEY_DIR%*.oldНа:

@echo off

set HOME=%ProgramFiles%OpenVPNeasy-rsaset KEY_CONFIG=openssl.cnfset KEY_DIR=keysset KEY_SIZE=1024set KEY_COUNTRY=BGset KEY_PROVINCE=BGset KEY_CITY=Sofiaset KEY_ORG=HGset KEY_EMAIL=hginov@abv.bg

cd %HOME%

rem build a request for a cert that will be valid for ten years

openssl req -days 3650 -nodes -new -keyout %KEY_DIR%%1.key -out %KEY_DIR%%1.csr -config %KEY_CONFIG%

rem sign the cert request with our ca, creating a cert/key pair

openssl ca -days 3650 -out %KEY_DIR%%1.crt -in %KEY_DIR%%1.csr -config %KEY_CONFIG%

rem delete any .old files created in this process, to avoid future file creation errors

del /q %KEY_DIR%*.old

 

12.      Изпълнява се build-key.bat, като се указва името на клиента

Отворете конзола Ctrl+R->cmd. Провлачете build-key.bat в нея. Въведете интервал и напишете името на клиента. Натиснете Enter. Бъдете внимателни с името му в Common Name!

Сертификатите и ключовете са готови за използване.

Създава се на сървъра в папка C:Program FilesOpenVPNconfig файл с име server.ovpn с примерно съдържание:

##############SERVER##############

port 1194

proto udp

dev tun

ca ca.crt

cert server.crt

key server.key

dh dh1024.pem

server 10.10.10.0 255.255.255.0

client-config-dir ccd # Директория с per-client конфигурация за да се използват зададените от Вас IP - та

route 10.10.10.0 255.255.255.252

client-to-client #Клиентите се виждат по между си

keepalive 10 120 comp-lzo #Enable compression on the VPN linkpersist-keypersist-tunstatus openvpn-status.logverb 3############## END SERVER############## 

Копират се нужните сертификати и ключове за сървъра от C:Program FilesOpenVPNeasy-rsakeys: ca.key, serveer.key, ca.crt, serveer.crt, dh1024.pem

Създават се файлове с  Уникалните за клиентите имена, Примерно:

Стартира се от десктоп OpenVPN GUI и с десния бутон на мишката се избира connect.

При правилна конфигурация след секунда, две иконата сменят цвета си от червен в жълт и накрая в зелен.

Червения цвят означава – не е включен VPN

ЖълтVPN сървъра е включен, но не е установена връзка

Зелен - VPN сървъра е включен и е установена виртуална връзка.

  

При клиентът стъпките са аналогични, но се създава client.ovpn със следното примерно съдържание:

##############CLIENT##############

client

dev tun

proto udp

port 1194

remote X.X.X.X #ИП към което се свързва клиентаresolv-retry infinitenobindpersist-keypersist-tun

ca ca.crt

cert client.crt

key client.key

ns-cert-type server  #Защита от МИТМ от страна на клиент, представящ се като сървър.comp-lzoverb 3##############END CLIENT############## 

Копират се нужните сертификати и ключове за клиента от C:Program FilesOpenVPNeasy-rsakeys: ca.key, client.key, ca.crt, client.crt.

  

УСПЕХ!

 Коментари (1)

pavkata88 на 05.05 2010 в 01:02ч.
Уау, добър си братле

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини