Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Логин Система с MYSQLI и PHP5/PHP7

PHP » PHP
djeki2017   трудност:    видян: 8825

файл  users.php

<?php
###############+#############
#----                Users login system               -----#
#############################
/*===========================
Автор            :  Джеват АХМЕДОВ                    \
Версия           :  1.3                                                  \
Дата на създаване:  септ. 20  2011                  \
---------------------------------------------------\
Държава          :   България                                  \
Град             :   Исперих                                            \
E-mail           :   admin@i-djekisoft.com                \
WWW              :   https://www.i-djekisoft.com  \
Skype            :   lz2bgc@abv.bg                                \
                                                                                                                                                                                   ===============================
------------------------------------------------------*/
include ("functions.php");
/*
 * Функцията по подразбиране.
 * Бележка за функции: ако искате да включите стойностите на някои променливи в рамките на функциите,
 * Първо трябва да ги декларирате като глобални.
 */

function index($user) {
     global $db, $prefix;

     //Проверка дали потребителят е влязъл или не.
     if (is_logged_in($user)) {
          include("header.php");
          //Вземане на информацията за ($user);
          $cookie_read = explode("|", base64_decode($user));
          //Дефиниране на променливи, за запазване стойностите на бисквитките.
          $userid = $cookie_read[0];
          $username = $cookie_read[1];
          $password = $cookie_read[2];
          $ipaddress = $cookie_read[3];
          $lastlogin_date = $cookie_read[4];
          $lastlogin_time = $cookie_read[5];
          if($ipaddress == "") $ipaddress = ""._NOT_YET."";
         
          //Изписване на съобщение за поздрав
          echo ""._WELCOME." <b>$username</b>, "._LAST_LOGIN." "._FROM.": [$ipaddress] "._ON." [$lastlogin_date @ $lastlogin_time] (<a href=users.php?djeki=Logout>"._LOGOUT."</a>)";
          echo "<br><br><br><br>";
          navigation_menu();
        
          include("footer.php");
     }else{
         /*
          * Ако потребителят не е влязъл в профила, се показва формуляра за вход.
          * header("Location: users.php?djeki=Login");  die();
          */
        // var_dump($user);
         include("header.php");
         login_form();
         include("footer.php");
    }
}
################################################################################
#------------------------------------------------------------------------------#
#  navigation menu
#------------------------------------------------------------------------------#
################################################################################
function navigation_menu(){
echo  " <center>"
     ." [ <a href="index.php">"._HOME."</a> ] "
     ." [ <a href="users.php">"._MY_ACCOUNT."</a> ] "
     ." [ <a href="users.php?djeki=EditMyInfo">"._CHANGE_MY_INFO."</a> ]"
     ." [ <a href="users.php?djeki=ChangePWD">"._CHANGE_MY_PASSWORD."</a> ]"
     ." [ <a href="users.php?djeki=Logout">"._LOGOUT."</a> ]"
     ." </center><br>";
}
################################################################################
#------------------------------------------------------------------------------#
#  login
#------------------------------------------------------------------------------#
################################################################################
/* Това е формата за вход на потрубител
 * В тази форма има скрито поле (<input type = "hidden " name = "djeki " value = "do_login ">
 * То се използва за изпращане на скрити данни в процеса на вход на потребител
 */

function login_form(){
         global $username,$user_err,$pass_err,$error_msg;

echo "<center><font class="title">"._PLEASE_ENTER_YOUR_USER."</font></center>n";
echo "
<center>
      <form method="POST" action="users.php" name="loginform">
        <table border="0" cellspacing="2" cellpadding="4">
        <tr>
            <td bgcolor="#E2E2E2">"._USERNAME." : </td>
            <td bgcolor="#E2E2E2"><input type="text" name="username" value="$username" size="11"> $user_err</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#E2E2E2">"._PASSWORD." : </td>
            <td bgcolor="#E2E2E2"><input type="password" name="password" size="11"> $pass_err</td>
        </tr>
        <tr>
             <td colspan=2>"._REMEBER_ME." <input type="checkbox" name="remember" value="ON"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td> <input type="hidden" name="djeki" value="do_login">
                 <input type="submit" value=""._LOGIN.""></p>
            </td>
        </tr>
        </table> $error_msg
      </form>[<a href="index.php">"._HOME."</a>] [ <a href="users.php?djeki=Register">"._REGISTER."</a> <img src="images/register.gif"> ] [ <a href="users.php?djeki=Forgot_pwd">"._FORGOT_PASSWORD."</a> <img src="images/forgot_pwd.gif"> ]<br><br>";
}

//Функция за вход, за извикване на форма за вход.
function Login(){
        include("header.php");
        login_form();
        include("footer.php");
}

/*
 * Тази функция прави проверка на потребителското име
 * и парола на потребителя
 */
function do_login(){
/*
 * Дефиниране на стойностите от формуляра.
 * Бележка за функции: ако искате да включите стойност на някои променливи в рамките на функциите,
 * трябва да ги декларирате като глобални
 */
         global $prefix,$db,$username,$password, $remember, $user_err,$pass_err,$error_msg,$validate;

         //Проверка на полетата за потребителско име и парола.
         if((!$username) || (!$password)){
                include("header.php");

                $reqmsg= "(<font class="error">"._REQUIRED."</font>)";
                if(trim(empty($username))){
                   $user_err= $reqmsg;
                }
                if(empty($password)){
                   $pass_err= $reqmsg;
                }

                //Зареждане отново форма за вход.
                login_form();
                include("footer.php");
                exit();
         }
         ## - Ако няма празни полета прави проверка за съвпадение на име и парола
         //Криптиране на паролата за по-голяма сигурност
         $md5_pass = md5($password);
         $sql = $db->sql_query("SELECT * FROM ".$prefix."_users WHERE username='$username' AND password='$md5_pass'");
         $login_check = $db->sql_numrows($sql);
         ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
         /*
          * Ако въведените данни са правилни,
          * след вход в системата създава "бисквитките".
          */
         if($login_check > 0){
                 $row = $db->sql_fetchrow($sql);

                 $userid = $row['userid'];
                 $username = $row['username'];
                 $password = $row['password'];
                 $ipaddress = $row['ipaddress'];
                 $isactive = $row['isactive'];
                
                 #Проверка за активиран акаунт на потребител
                 if($isactive == 0){
                    include("header.php");
                    echo "<br><br><br>";
                    echo "<font class=error>"._VALIDATE_ERROR_LOGIN."</font> ";
                    echo "<br><br>"._GOHOME."<br>";
                    include("footer.php");
                    exit();
                
                 }

                 $lastlogin = explode(" ", $row['lastlogin']);
                 $lastlogin_date =  $lastlogin[0];
                 $lastlogin_time = $lastlogin[1];

                 $info = base64_encode("$userid|$username|$password|$ipaddress|$lastlogin_date|$lastlogin_time");
                 if (isset($remember)){
                     setcookie("user","$info",time()+1209600);
                 }else{
                     setcookie("user","$info",0);
                 }
                 $db->sql_query("UPDATE ".$prefix."_users SET ipaddress='$REMOTE_ADDR', lastlogin=NOW() WHERE userid='$userid'");

                 //Съобщение за успешен вход в системата и пренасочване на потребитела
                 msg_redirect(""._LOGIN_SUCCESS."","users.php","5");

         //Ако въведените данни са неправилни, отпечатва съобщение за грешка.
         }else{
            
                $error_msg = "<font class="error">"._LOGIN_ERROR."</font>";
                unset($username);
                unset($password);

                include("header.php");
                login_form();
                include("footer.php");
                exit();
         }
}


################################################################################
#------------------------------------------------------------------------------#
#  logout
#------------------------------------------------------------------------------#
################################################################################
/*
 * функция за изхот от профила
 */
function Logout($user) {
         global $db, $prefix;
        
         unset($user);
         setcookie("user", false);
         $user = "";
         header("Location: users.php");
   
}
################################################################################
#------------------------------------------------------------------------------#
#  Register
#------------------------------------------------------------------------------#
################################################################################
// функция за регистрация на потребител
function Register(){

         include("header.php");
         register_form();
         include("footer.php");
}

// функция за извеждане на регистрационна форма
function register_form(){
         global $username, $password, $password2, $email, $fullname, $user_taken_err, $email_taken_err;
echo "<center><font class="title">"._REG_FORM."</font></center><br>n";

echo "<center>"._FILED_STAR_REQUIRED."
      <form name="RegisterForm" method="POST" action="users.php">
      <table align="center" border="1" width="400" id="table1" cellpadding="2" bordercolor="#C0C0C0">
        <tr>
            <td width="150" align="right">"._USERNAME." :</td>
            <td><input type="text" name="username" size="18" value="$username"> * $user_taken_err</td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right">"._PASSWORD." :</td>
            <td><input type="password" name="password" size="18" value="$password"> *</td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right">"._RETYPE_PASSWORD." :</td>
            <td><input type="password" name="password2" size="18" value="$password2"> *</td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right">"._EMAIL." :</td>
            <td><input type="text" name="email" size="27" value="$email"> * $email_taken_err</td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right">"._FULLNAME." :</td>
            <td><input type="text" name="fullname" size="27" value="$fullname"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td> <input type="hidden" name="djeki" value="do_Register">
                             <input type="submit" value=""._REGISTER.""></td>
        </tr>
    </table>
    </form>
        <center>"._GOBACK." "._GOHOME."</center>";
}

//функция за проверка на полета при регистращия
function do_Register(){
          global $db, $prefix, $username, $password, $password2, $email, $fullname, $user_taken_err, $email_taken_err;
          global $site_name, $site_email, $site_url, $validate;
         
          //Тази функция ще провери полетата в случай, че javascript не работи.
          if((!$username) || (!$password) || (!$password2) || (!$email)){

                if(trim(empty($username))){

                }
                if(empty($password)){

                }
                if(empty($password2)){

                }
                if(trim(empty($email))){

                }
                //Отпечатване на съобщение за грешка и зареждане на регистрационната форма наново.
                include("header.php");


                echo "<center><font class="error">"._ERROR_PLEASE_FILL_FIELDS."</font></center>n";
                register_form();
                include("footer.php");
                exit();
          }
          //Този код ще провери дали двете пароли съвпадат или не.
          if($password != $password2){
                //Отпечатва съобщение за грешка и зарежда формата.
                include("header.php");

                register_form();
                echo "<center><font class="error">"._ERROR_PASSWORD_DOESNT_MATCH."</font></center>n";

                include("footer.php");
                exit();
          }
          //Този код ще провери дали имейлът е правилен или не
          if(!preg_match("/^[_a-z0-9-]+(.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)*(.[a-z]{2,3})$/", $email)){
                //Отпечатва съобщение за грешка и зарежда формата.
                include("header.php");

                register_form();
                echo "<center><font class="error">"._ERROR_INVALID_EMAIL."</font></center>n";

                include("footer.php");
                exit();
          }
         
         
          // - Ако нищо не е празно и всичко е наред продължава регистрацията.
          $sql_email_check = $db->sql_query("SELECT email FROM ".$prefix."_users WHERE email='$email'");
          $sql_username_check = $db->sql_query("SELECT username FROM ".$prefix."_users WHERE username='$username'");
          $email_check = $db->sql_numrows($sql_email_check);
          $username_check = $db->sql_numrows($sql_username_check);

          if(($email_check > 0) || ($username_check > 0)){

               //Извеждане на съобщение за грешки за всяко поле от формата за регистрация.
               $exist_msg= "<font class="error">"._ALREADY_TAKEN."</font>";

               if($email_check > 0){
                  $email_taken_err =  $exist_msg;
                  unset($email);
               }

               if($username_check > 0){
                  $user_taken_err =  $exist_msg;
                  unset($username);
               }

               // ако потребителското име или имейла са заети, зарежда формата и извежда съобщение.
               include("header.php");
               register_form();
               include("footer.php");
               exit();
          }
         
          //Ако регистрацията е с активация от администраторите генерира код за активиране
          if($validate == 1){
             $isactive = 0;
             //Генериране на произволен код
             $code = md5(time());
             $code = rand(0,999999999);
            
             $subject = _VALIDATE_EMAIL;

          }else{
                $isactive = 1;
                $subject = _YOUR_INFO_AT;
          }
         
          $md5_password = md5($password);
          $result = $db->sql_query("INSERT INTO ".$prefix."_users ( username,password,email,fullname,regdate,isactive,code) "
                                                       ."  VALUES('$username','$md5_password','$email','$fullname',NOW(),'$isactive','$code')");
          $eol ="rn";
          $message = "$eol";
          $message .= "".iconv('UTF-8','windows-1251',_WELCOME_TO)." $site_name $eol";
          $message .= "$eol";
          $message .= "".iconv('UTF-8','windows-1251',_PLZ_KEEP_THIS_EMAIL)." $eol";
          $message .= "$eol";
          $message .= "---------------------------- $eol";
          $message .= "".iconv('UTF-8','windows-1251',_USERNAME).": $username  $eol" ;
          $message .= "".iconv('UTF-8','windows-1251',_PASSWORD).": $password $eol";
          $message .= "---------------------------- $eol";
          $message .= "$eol" ;

          if($validate == 1){
          $message .= "".iconv('UTF-8','windows-1251',_YOUR_ACCOUNT_IS_NOT_ACTIVE)." $eol";
          $message .= "$eol" ;
          $message .= "$site_url/users.php?djeki=Activate&code=$code $eol";
          }else{
          $message .= "".iconv('UTF-8','windows-1251',_YOUR_ACCOUNT_IS_CURRENTLY_ACTIVE)." $eol";
          $message .= "$eol" ;
          $message .= "$site_url $eol";
          }

          $message .= "$eol";
          $message .= "".iconv('UTF-8','windows-1251',_PLZ_DONT_FORGOT_PWD)." $eol";
          $message .= " $eol";
          $message .= "".iconv('UTF-8','windows-1251',_THANKS_FOR_REGISTERING)."  $eol";
          $message .= "$eol";
          $message .= "-- $eol";
          $message .= "- $site_name $eol";
          $message .= "$site_url $eol";
          $message .= "$eol";
          $message .= "$eol";
          $message .= "".iconv('UTF-8','windows-1251',_THIS_EMAIL_AUTO_GENERATED)." $eol" ;
          $message .= "".iconv('UTF-8','windows-1251',_DONT_RESPOND_WILL_IGNORED)." $eol";

          #Създава имейл заглавия, за да се избегне филтрирането за спам
          $headers .= "From: ".$site_name."<".$site_email.">".$eol;
          $headers .= "Reply-To: ".$site_name."<".$site_email.">".$eol;
          $headers .= "Return-Path: ".$site_name."<".$site_email.">".$eol;
          $headers .= "Message-ID: <".time()."-".$site_email.">".$eol;
          $headers .= "X-Mailer: PHP v".phpversion().$eol;
          $headers .= 'MIME-Version: 1.0'.$eol.$eol;
         
          if(!mail($email,$subject,$message, $headers)){
             die (""._EMAIL_DIE."");
          }else{
                include("header.php");

                   if($validate == 1){
                      echo "<br><br><div align="center" class="div">"._REG_SUCCESS_VALIDATE."</div><br><br> <center>"._GOHOME."</center>";

                   }else{
                         echo "<div align="center" class="div">"._REG_SUCCESS."</div>";
                         login_form();
                   }


               
                include("footer.php");
         }
}

################################################################################
#------------------------------------------------------------------------------#
#  Forgot Password
#------------------------------------------------------------------------------#
################################################################################

//Функция за създаване на форма за забравена парола
function Forgot_pwd_form(){
global $error_msg;

echo "<center><font class="title">"._SEND_NEW_PASSWORD."</font>
<form method='POST' action='users.php'>
<table border='0' cellpadding='4'>
        <tr>
                <td bgcolor='#E2E2E2'>"._USERNAME." :</td>
                <td bgcolor='#E2E2E2'><input type='text' name='username' size='11'></td>
        </tr>
        <tr>
                <td bgcolor='#E2E2E2'>"._EMAIL." :</td>
                <td bgcolor='#E2E2E2'><input type='text' name='email' size='11'></td>
        </tr>
        <tr>
                <td>&nbsp;</td>
                    <td>
                    <input type='hidden' name='djeki' value='do_Forgot_pwd'>
                    <input type='submit' value='"._SEND_PASSWORD."'></p>
                </td>
        </tr>
</table><center>$error_msg</center>
</form>";
}

//Фунция за извеждане на форма за забравена парола
function Forgot_pwd(){
         global $user, $prefix, $db;

         include("header.php");
         Forgot_pwd_form();
         include("footer.php");
}
// Фунция за генериране на нова парола и изпращане по имейл.
function do_Forgot_pwd(){
         global $user, $prefix, $db, $email, $username, $error_msg, $site_name ,$site_email, $site_url;

         $result = $db->sql_query("SELECT * FROM ".$prefix."_users WHERE username='$username' AND email='$email'");
         $check = $db->sql_numrows($result);
         if($check == 1){

         function new_pwd() {
                  $chars = "abchefghjkmnpqrstuvwxyz0123456789";
                  srand((double)microtime()*1000000);
                  $i = 0;
                  while ($i <= 7) {
                            $num = rand() % 33;
                            $tmp = substr($chars, $num, 1);
                            $pwd = $pwd . $tmp;
                            $i++;
                  }
                  return $pwd;
         }
         $new_pwd = new_pwd();
         $md5_password = md5($new_pwd);
         $sql = $db->sql_query("UPDATE ".$prefix."_users SET password='$md5_password' WHERE email='$email'");

         $eol ="rn";
        
         $subject = ""._NEW_PASSWORD."";
         $message = "$eol";
         $message .= "".iconv('UTF-8','windows-1251',_HELLO)." $username, $eol";
         $message .= " $eol";
         $message .= "".iconv('UTF-8','windows-1251',  _YOU_ARE_RECEIVING_EMAIL)." $site_name. $eol";
         $message .= "  $eol";
         $message .= "".iconv('UTF-8','windows-1251', _HERE_ISIT_BELOW)." $eol";
         $message .= "--------------------------$eol";
         $message .= "".iconv('UTF-8','windows-1251',_USERNAME).": $username  $eol";
         $message .= "".iconv('UTF-8','windows-1251',_PASSWORD).": $new_pwd  $eol";
         $message .= "--------------------------  $eol";
         $message .= "".iconv('UTF-8','windows-1251',_YOU_MAY_LOGIN_BELOW)."  $eol";
         $message .= "$site_url  $eol";
         $message .= "  $eol";
         $message .= "".iconv('UTF-8','windows-1251',_YOU_CAN_OFCOURSE_CHANGE_PWS)." $eol";
         $message .= "  $eol";
         $message .= "-- $eol";
         $message .= "-".iconv('UTF-8','windows-1251',_THANKS)."  $eol";
         $message .= "$site_name $eol";
         $message .= "   $eol";
         $message .= "".iconv('UTF-8','windows-1251',_THIS_EMAIL_AUTO_GENERATED)." $eol";
         $message .= "".iconv('UTF-8','windows-1251',_DONT_RESPOND_WILL_IGNORED)." $eol";


          #Създава имейл заглавия, за да се избегне филтрирането за спам
          $headers .= "From: ".$site_name."<".$site_email.">".$eol;
          $headers .= "Reply-To: ".$site_name."<".$site_email.">".$eol;
          $headers .= "Return-Path: ".$site_name."<".$site_email.">".$eol;
          $headers .= "Message-ID: <".time()."-".$site_email.">".$eol;
          $headers .= "X-Mailer: PHP v".phpversion().$eol;
          $headers .= 'MIME-Version: 1.0'.$eol.$eol;

         if(!mail($email,$subject,$message, $headers)){
             die (""._EMAIL_DIE."");
         }

         //При успешно изпратен мейл извежда съобщение и пренасочва към вход
         msg_redirect(""._NEW_PWD_SENT_TO_YOUR_EMAIL."","users.php","10");

         //Извежда съобщение за невалиден имейл адрес
         }else{
                include("header.php");
                Forgot_pwd_form();
                echo "<center><font class="error">"._WRONG_USEREMAIL."</font></center><br>";
                include("footer.php");
         }
}

################################################################################
#------------------------------------------------------------------------------#
#  Change Password
#------------------------------------------------------------------------------#
################################################################################

// функция за създаване на форма за смяна на парола
function change_pwd_form(){
         global $user;
  if (is_logged_in($user)) {
   navigation_menu();
  
   echo "<center><font class="title">"._CHANGE_MY_PWD."</font>
         <br> "._ONCE_CHANGED_LOGOUT."
         <form method='POST' action='users.php'>
         <table border='0' cellpadding='4'>
         <tr>
                <td bgcolor='#E2E2E2'>"._OLD_PWD." :</td>
                <td bgcolor='#E2E2E2'><input type='password' name='old_pwd' size='11'></td>
         </tr>
         <tr>
                <td bgcolor='#E2E2E2'>"._NEW_PWD." :</td>
                <td bgcolor='#E2E2E2'><input type='password' name='new_pwd1' size='11'></td>
         </tr>
         <tr>
                <td bgcolor='#E2E2E2'>"._CONFIRM_NEW_PWD." :</td>
                <td bgcolor='#E2E2E2'><input type='password' name='new_pwd2' size='11'></td>
         </tr>
         <tr>
                <td align=center colspan=2>
                    <input type='hidden' name='djeki' value='do_ChangePWD'>
                    <input type='submit' value='"._CHANGE_PWD."'></p>
                </td>
         </tr>
         </table>
         </form>";
  }else{
        echo "<br /><center><font class="title">"._NOT_AUTHORIZED."</font>";
  }
}

// функция за извеждане на форма за смяна на парола
function ChangePWD(){
         global $user, $prefix, $db;

         include("header.php");
         change_pwd_form();
         include("footer.php");
}

// функция за смяна на парола
function do_ChangePWD(){
         global $user, $prefix, $db, $old_pwd, $new_pwd1, $new_pwd2;

  if (is_logged_in($user)) {

         //Проверка за празни полета
         if((empty($old_pwd)) or (empty($new_pwd1)) or (empty($new_pwd2))){
            include("header.php");
            change_pwd_form();
            echo "<center><font class="error">"._ERROR_PLEASE_FILL_FIELDS."</font>";
            include("footer.php");
            exit();
         }
        
         $cookie_read = explode("|", base64_decode($user));
         $userid = $cookie_read[0];
        
         $old_pwd_md5 = md5($old_pwd);
         $result = $db->sql_query("SELECT userid,password FROM ".$prefix."_users WHERE userid='$userid' AND password='$old_pwd_md5'");

         if($db->sql_numrows($result) == 0){
        
               include("header.php");
               change_pwd_form();
               echo "<center><font class="error">"._OLD_PWD_DONT_MATCH."</font></center><br>";
               include("footer.php");
               exit();
              
         }else{

               if($new_pwd1 != $new_pwd2){

                     include("header.php");
                     change_pwd_form();
                     echo "<center><font class="error">"._ERROR_NEW_PWD_DOESNT_MATCH."</font></center><br>";
                     include("footer.php");
                     exit();
                    
               }else{

                     $md5_password = md5($new_pwd1);
                     $sql = $db->sql_query("UPDATE ".$prefix."_users SET password='$md5_password' WHERE userid='$userid'");

                     $msg = ""._SUCCESS_PWD_CHANGED." <br> "._PLZ_REMEBER_NEW_PWS." ";
                     //Извежда съобщение за успешно смемена парола и пренасочва
                     msg_redirect("$msg","users.php","10");
               }
         }
  }else{
        echo "<br /><center><font class="title">"._NOT_AUTHORIZED."</font>";
  }

}
################################################################################
#------------------------------------------------------------------------------#
#  Change MyInfo
#------------------------------------------------------------------------------#
################################################################################

// Функция за извеждане на форма за ридакция на профил
function EditMyInfo(){

         include("header.php");
         EditMyInfo_form();
         include("footer.php");
}

// Функция за създаване на форма за ридакция на профил
function EditMyInfo_form(){
         global $user, $db, $prefix, $username, $password, $email, $fullname, $user_taken_err, $email_taken_err;

  if (is_logged_in($user)) {
         navigation_menu();
        
         $cookie_read = explode("|", base64_decode($user));
         $userid = $cookie_read[0];
         $result = $db->sql_query("SELECT * FROM ".$prefix."_users WHERE userid='$userid'");
         $row = $db->sql_fetchrow($result);
        
         echo "<center><font class="title">"._CHANGE_MY_INFORMATION."</font></center><br>n";
         echo "<center>"._FILED_STAR_REQUIRED."
               <form name="EditMyInfoForm" method="POST" action="users.php">
               <table align="center" border="1" width="500" id="table1" cellpadding="2" bordercolor="#C0C0C0">
        <tr>
            <td  width="100" align="right">"._USERNAME." :</td>
            <td><input type="text" disabled="true" name="username" size="18" value="$row[username]"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right">"._EMAIL." :</td>
            <td><input type="text" name="email" size="27" value="$row[email]">  * $email_taken_err</td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right">"._FULLNAME." :</td>
            <td><input type="text" name="fullname" size="27" value="$row[fullname]"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right">"._WEBSITE." :</td>
            <td><input type="text" name="site" size="27" value="$row[site]"> "._EG." http://www.site.com</td>
        </tr>
                <tr>
            <td align="right">"._COUNTRY." :</td>
            <td><input type="text" name="country" size="27" value="$row[country]"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right">"._CITY.":</td>
            <td><input type="text" name="city" size="27" value="$row[city]"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right">"._TEL_MOBILE." :</td>
            <td><input type="text" name="tel" size="27" value="$row[tel]"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="right">"._PROFILE.":</td>
            <td><textarea rows="5" name="profile" cols="30">$row[profile]</textarea></td>
        </tr>
                <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td> <input type="hidden" name="djeki" value="do_EditMyInfo">
                             <input type="submit" value=""._SAVE_CHANGES.""></td>
        </tr>
           </table></form>";

  }else{
        echo "<br /><center><font class="title">"._NOT_AUTHORIZED."</font>";
  }
 
}

// Функция за запис на промените в ридакцията на профил
function do_EditMyInfo(){
          global $user, $db, $prefix, $email, $fullname, $email_taken_err;
          global $site, $country, $city, $tel, $profile;
          global $site_name, $site_email, $site_url;

  if (is_logged_in($user)) {
          //Тази функция ще провери полетата в случай, че javascript не работи.
          if(trim(empty($email))){
             //ако полето за имейл е празно извежда съобщение за грешка
             include("header.php");

             EditMyInfo_form();
             echo "<center><font class="error">"._ERROR_PLEASE_FILL_FIELDS."</font></center>n";
             include("footer.php");
             exit();
          }

          $cookie_read = explode("|", base64_decode($user));
          $userid = $cookie_read[0];
        
          /*ако няма празни полета и всичко е ок записва промените--*/
          $sql_email_check = $db->sql_query("SELECT email FROM ".$prefix."_users WHERE email='$email' AND userid!='$userid'");
          $email_check = $db->sql_numrows($sql_email_check);
          //извеждане на грешки при празни полета
          $exist_msg= "<font class="error">("._THE_EMAIL." $email: "._ALREADY_TAKEN.")</font>";

          if($email_check > 0){
                  $email_taken_err =  $exist_msg;
                  unset($email);
                 
                  include("header.php");
                  EditMyInfo_form();
                  include("footer.php");
                  exit();
          }

          $result = $db->sql_query("UPDATE ".$prefix."_users
                                        SET email='$email',
                                        fullname='$fullname',
                                        site='$site',
                                        country='$country',
                                        city='$city',
                                        tel='$tel',
                                        profile='$profile'
                                        WHERE userid='$userid'");

          //извежда съобщение за успешни промени и пренасочва
          msg_redirect(""._YOUR_INFO_HAS_BEEN_CHANGES."","users.php","5");
  }else{
        echo "<br /><center><font class="title">"._NOT_AUTHORIZED."</font>";
  }
 
 
}

################################################################################
#------------------------------------------------------------------------------#
#  Activate Function
#------------------------------------------------------------------------------#
################################################################################

//  Фунция за активиране на потребител
function Activate(){
         global $user, $db, $prefix, $code;

         $code = intval($code);

         if(isset($code) != 0){
        
             $result = $db->sql_query("SELECT userid FROM ".$prefix."_users WHERE code='$code'");

             if($db->sql_numrows($result) == 1){

                   $row = $db->sql_fetchrow($result);

                   $sql = $db->sql_query("UPDATE ".$prefix."_users SET isactive='1',code='0' WHERE userid='$row[userid]'");
        
                   msg_redirect(""._VALIDATE_DONE."","users.php","10");
               
             }else{
                   echo _VALIDATE_ERROR;
             }
        
         }
}


################################################################################
#------------------------------------------------------------------------------#
#  a switch  for switching between functions
#------------------------------------------------------------------------------#
################################################################################
switch ($djeki){

       case "EditMyInfo":
            EditMyInfo();
            break;

       case "do_EditMyInfo":
            do_EditMyInfo();
            break;
           
       case "ChangePWD":
            ChangePWD();
            break;

       case "do_ChangePWD":
            do_ChangePWD();
            break;
           
       case "Forgot_pwd":
            Forgot_pwd();
            break;

       case "do_Forgot_pwd":
            do_Forgot_pwd();
            break;
           
       case "Register":
            Register();
            break;

       case "do_Register":
            do_Register();
            break;
           
       case "Logout":
            Logout($user);
            break;
           
       case "Login":
            Login();
            break;

       case "do_login":
            do_login();
            break;

       case "Activate":
            Activate();
            break;
           
       //load the default function.
       Default:
               index($user);
               Break;
}
?>


Страници: «1 2 3 4 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини