Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Файлова система. Потоци

bubust   трудност:    видян: 9725Ако селектираме File в колоната Class Name, можем да разгледаме информацията в съседната колона SelectedClass. Кодът е на C#, но по същество не е различен от този на VB.NET.

Първото което забелязваме е, че класът не може да бъде наследяван - той е запечатан (saled). Второто, което забелязваме, че е наследен от System.Object. след това се вижда че няма нито полета нито конструктори.

След като няма конструктор, значи не можем да създаваме нова инстанция на класа. Този клас е статичен - една единствена инстанция на класа се споделя навсякъде в програмата. Методите на класа са също статични.from module 'c:windowsmicrosoft.netframeworkv1.1.4322mscorlib.dll'
public sealed class System.IO.File :
object
{

// Fields

// Constructors

// Methods
public static System.IO.StreamWriter AppendText(string path);
public static void Copy(string sourceFileName, string destFileName);
public static void Copy(string sourceFileName, string destFileName, bool overwrite);
public static System.IO.FileStream Create(string path);
public static System.IO.FileStream Create(string path, int bufferSize);
public static System.IO.StreamWriter CreateText(string path);
public static void Delete(string path);
public virtual bool Equals(object obj);
public static bool Exists(string path);
public static System.IO.FileAttributes GetAttributes(string path);
public static DateTime GetCreationTime(string path);
public static DateTime GetCreationTimeUtc(string path);
public virtual int GetHashCode();
public static DateTime GetLastAccessTime(string path);
public static DateTime GetLastAccessTimeUtc(string path);
public static DateTime GetLastWriteTime(string path);
public static DateTime GetLastWriteTimeUtc(string path);
public Type GetType();
public static void Move(string sourceFileName, string destFileName);
public static System.IO.FileStream Open(string path, System.IO.FileMode mode);
public static System.IO.FileStream Open(string path, System.IO.FileMode mode, System.IO.FileAccess access);
public static System.IO.FileStream Open(string path, System.IO.FileMode mode, System.IO.FileAccess access, System.IO.FileShare share);
public static System.IO.FileStream OpenRead(string path);
public static System.IO.StreamReader OpenText(string path);
public static System.IO.FileStream OpenWrite(string path);
public static void SetAttributes(string path, System.IO.FileAttributes fileAttributes);
public static void SetCreationTime(string path, DateTime creationTime);
public static void SetCreationTimeUtc(string path, DateTime creationTimeUtc);
public static void SetLastAccessTime(string path, DateTime lastAccessTime);
public static void SetLastAccessTimeUtc(string path, DateTime lastAccessTimeUtc);
public static void SetLastWriteTime(string path, DateTime lastWriteTime);
public static void SetLastWriteTimeUtc(string path, DateTime lastWriteTimeUtc);
public virtual string ToString();
} // end of System.IO.FileНека да разгледаме първия метод - AppendText. Той е публичен, следователно можем да имаме достъп до него в нашите програми. Понеже е статичен и не можем да създаваме нова инстанция от него, трябва да го декларираме и да създадем променлива от тип StreamWriter и да й зададем връщаната от AppendText стойност.

Но да не губим време, а да напишем малко код и създадем програмка за работа с текстови файлове.

Нека формата да съдържа три бутона (виж фигура 78)


Фигура 78 Формата с три бутона и надпис Files&Streams

Разгледайте кода. Щракването върху бутон btnCreateFile създава текстовия файл Text.txt на диск С. Щракването върху бутон btnShowFile предизвиква отваряне и четене на създадения файл Text и показване на неговото съдържание в съобщителна кутия (виж фигура 79)


Фигура 79

Щракването върху бутон btnCopy копира текстовия файл Text.txt на диск С във файл TextCopy.txt


Option Explicit On

Option Strict On

Imports System.IO

Public Class frmFileStream

Inherits System.Windows.Forms.Form

Region " Windows Form Designer generated code "

Private Sub btnCreateFile_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnCreateFile.Click

Dim strFileName As String = "C:Text.txt"

Dim fileStreamWriter As StreamWriter = File.AppendText(strFileName)

With fileStreamWriter

.WriteLine("This is my first textline in Text File")

.WriteLine("O o pa! The second line")

.Flush()

.Close()

End With

End Sub

Private Sub btnShowFile_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnShowFile.Click

Dim strFileName As String = "C:Text.txt"

Dim fileStreamReader As StreamReader = File.OpenText(strFileName)

Dim sFileContents As String

sFileContents = fileStreamReader.ReadToEnd

fileStreamReader.Close()

MessageBox.Show(sFileContents)

End Sub

Private Sub btnCopy_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnCopy.Click

Dim sSource As String = "C:Text.txt"

Dim sDestination As String = "C:TextCopy.txt"

File.Copy(sSource, sDestination, True)

End Sub

End Class


Страници: «1 2 3 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини