Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Tiltviewer Flash & JS галерия

lifest7yle   трудност:    видян: 10089

Първо си правим един файл index.html и в него слагаме:

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>TiltViewer</title>
<script type="text/javascript" src="swfobject.js"></script>
<style type="text/css">
/* hide from ie on mac */
html {
height: 100%;
overflow: hidden;
}

#flashcontent {
height: 100%;
}

body {
height: 100%;
margin: 0;
padding: 0;
background-color: #000000;
color:#ffffff;
font-family:sans-serif;
font-size:40;
}

a {
color:#cccccc;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="flashcontent">За галерията са ви нужни JavaScript и последната версия на Flash Player. <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer/">Изтеглете я.</a></div>
<script type="text/javascript">

var fo = new SWFObject("TiltViewer.swf", "viewer", "100%", "100%", "9.0.28", "#000000");

// TILTVIEWER CONFIGURATION OPTIONS
// To use an option, uncomment it by removing the "//" at the start of the line
// For a description of config options, go to:
// http://www.airtightinteractive.com/projects/tiltviewer/config_options.html

//FLICKR GALLERY OPTIONS
// To use images from Flickr, uncomment this block
//fo.addVariable("useFlickr", "true");
//fo.addVariable("user_id", "48508968@N00");
//fo.addVariable("tags", "jump,smile");
//fo.addVariable("tag_mode", "all");
//fo.addVariable("showTakenByText", "true");

// XML GALLERY OPTIONS
// To use local images defined in an XML document, use this block
fo.addVariable("useFlickr", "false");
fo.addVariable("xmlURL", "gallery.xml");
fo.addVariable("maxJPGSize","640");

//GENERAL OPTIONS
fo.addVariable("useReloadButton", "false");
fo.addVariable("columns", "3");
fo.addVariable("rows", "3");
//fo.addVariable("showFlipButton", "true");
//fo.addVariable("showLinkButton", "true");
//fo.addVariable("linkLabel", "View image info");
//fo.addVariable("frameColor", "0xFF0000");
//fo.addVariable("backColor", "0xDDDDDD");
//fo.addVariable("bkgndInnerColor", "0xFF00FF");
//fo.addVariable("bkgndOuterColor", "0x0000FF");
//fo.addVariable("langGoFull", "Go Fullscreen");
//fo.addVariable("langExitFull", "Exit Fullscreen");
//fo.addVariable("langAbout", "About");

// END TILTVIEWER CONFIGURATION OPTIONS

fo.addParam("allowFullScreen","true");
fo.write("flashcontent");
</script>
</body>
</html>

 

 

След което правим JavaScript файла swfobject.js

 

if(typeof deconcept=="undefined"){var deconcept=new Object();}if(typeof deconcept.util=="undefined"){deconcept.util=new Object();}if(typeof deconcept.SWFObjectUtil=="undefined"){deconcept.SWFObjectUtil=new Object();}deconcept.SWFObject=function(_1,id,w,h,_5,c,_7,_8,_9,_a){if(!document.getElementById){return;}this.DETECT_KEY=_a?_a:"detectflash";this.skipDetect=deconcept.util.getRequestParameter(this.DETECT_KEY);this.params=new Object();this.variables=new Object();this.attributes=new Array();if(_1){this.setAttribute("swf",_1);}if(id){this.setAttribute("id",id);}if(w){this.setAttribute("width",w);}if(h){this.setAttribute("height",h);}if(_5){this.setAttribute("version",new deconcept.PlayerVersion(_5.toString().split(".")));}this.installedVer=deconcept.SWFObjectUtil.getPlayerVersion();if(!window.opera&&document.all&&this.installedVer.major>7){deconcept.SWFObject.doPrepUnload=true;}if(c){this.addParam("bgcolor",c);}var q=_7?_7:"high";this.addParam("quality",q);this.setAttribute("useExpressInstall",false);this.setAttribute("doExpressInstall",false);var _c=(_8)?_8:window.location;this.setAttribute("xiRedirectUrl",_c);this.setAttribute("redirectUrl","");if(_9){this.setAttribute("redirectUrl",_9);}};deconcept.SWFObject.prototype={useExpressInstall:function(_d){this.xiSWFPath=!_d?"expressinstall.swf":_d;this.setAttribute("useExpressInstall",true);},setAttribute:function(_e,_f){this.attributes[_e]=_f;},getAttribute:function(_10){return this.attributes[_10];},addParam:function(_11,_12){this.params[_11]=_12;},getParams:function(){return this.params;},addVariable:function(_13,_14){this.variables[_13]=_14;},getVariable:function(_15){return this.variables[_15];},getVariables:function(){return this.variables;},getVariablePairs:function(){var _16=new Array();var key;var _18=this.getVariables();for(key in _18){_16[_16.length]=key+"="+_18[key];}return _16;},getSWFHTML:function(){var _19="";if(navigator.plugins&&navigator.mimeTypes&&navigator.mimeTypes.length){if(this.getAttribute("doExpressInstall")){this.addVariable("MMplayerType","PlugIn");this.setAttribute("swf",this.xiSWFPath);}_19="<embed type="application/x-shockwave-flash" src=""+this.getAttribute("swf")+"" width=""+this.getAttribute("width")+"" height=""+this.getAttribute("height")+"" style=""+this.getAttribute("style")+""";_19+=" id=""+this.getAttribute("id")+"" name=""+this.getAttribute("id")+"" ";var _1a=this.getParams();for(var key in _1a){_19+=[key]+"=""+_1a[key]+"" ";}var _1c=this.getVariablePairs().join("&");if(_1c.length>0){_19+="flashvars=""+_1c+""";}_19+="/>";}else{if(this.getAttribute("doExpressInstall")){this.addVariable("MMplayerType","ActiveX");this.setAttribute("swf",this.xiSWFPath);}_19="<object id=""+this.getAttribute("id")+"" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width=""+this.getAttribute("width")+"" height=""+this.getAttribute("height")+"" style=""+this.getAttribute("style")+"">";_19+="<param name="movie" value=""+this.getAttribute("swf")+"" />";var _1d=this.getParams();for(var key in _1d){_19+="<param name=""+key+"" value=""+_1d[key]+"" />";}var _1f=this.getVariablePairs().join("&");if(_1f.length>0){_19+="<param name="flashvars" value=""+_1f+"" />";}_19+="</object>";}return _19;},write:function(_20){if(this.getAttribute("useExpressInstall")){var _21=new deconcept.PlayerVersion([6,0,65]);if(this.installedVer.versionIsValid(_21)&&!this.installedVer.versionIsValid(this.getAttribute("version"))){this.setAttribute("doExpressInstall",true);this.addVariable("MMredirectURL",escape(this.getAttribute("xiRedirectUrl")));document.title=document.title.slice(0,47)+" - Flash Player Installation";this.addVariable("MMdoctitle",document.title);}}if(this.skipDetect||this.getAttribute("doExpressInstall")||this.installedVer.versionIsValid(this.getAttribute("version"))){var n=(typeof _20=="string")?document.getElementById(_20):_20;n.innerHTML=this.getSWFHTML();return true;}else{if(this.getAttribute("redirectUrl")!=""){document.location.replace(this.getAttribute("redirectUrl"));}}return false;}};deconcept.SWFObjectUtil.getPlayerVersion=function(){var _23=new deconcept.PlayerVersion([0,0,0]);if(navigator.plugins&&navigator.mimeTypes.length){var x=navigator.plugins["Shockwave Flash"];if(x&&x.description){_23=new deconcept.PlayerVersion(x.description.replace(/([a-zA-Z]|s)+/,"").replace(/(s+r|s+b[0-9]+)/,".").split("."));}}else{if(navigator.userAgent&&navigator.userAgent.indexOf("Windows CE")>=0){var axo=1;var _26=3;while(axo){try{_26++;axo=new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash."+_26);_23=new deconcept.PlayerVersion([_26,0,0]);}catch(e){axo=null;}}}else{try{var axo=new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.7");}catch(e){try{var axo=new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.6");_23=new deconcept.PlayerVersion([6,0,21]);axo.AllowScriptAccess="always";}catch(e){if(_23.major==6){return _23;}}try{axo=new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash");}catch(e){}}if(axo!=null){_23=new deconcept.PlayerVersion(axo.GetVariable("$version").split(" ")[1].split(","));}}}return _23;};deconcept.PlayerVersion=function(_29){this.major=_29[0]!=null?parseInt(_29[0]):0;this.minor=_29[1]!=null?parseInt(_29[1]):0;this.rev=_29[2]!=null?parseInt(_29[2]):0;};deconcept.PlayerVersion.prototype.versionIsValid=function(fv){if(this.major<fv.major){return false;}if(this.major>fv.major){return true;}if(this.minor<fv.minor){return false;}if(this.minor>fv.minor){return true;}if(this.rev<fv.rev){return false;}return true;};deconcept.util={getRequestParameter:function(_2b){var q=document.location.search||document.location.hash;if(_2b==null){return q;}if(q){var _2d=q.substring(1).split("&");for(var i=0;i<_2d.length;i++){if(_2d[i].substring(0,_2d[i].indexOf("="))==_2b){return _2d[i].substring((_2d[i].indexOf("=")+1));}}}return "";}};deconcept.SWFObjectUtil.cleanupSWFs=function(){var _2f=document.getElementsByTagName("OBJECT");for(var i=_2f.length-1;i>=0;i--){_2f[i].style.display="none";for(var x in _2f[i]){if(typeof _2f[i][x]=="function"){_2f[i][x]=function(){};}}}};if(deconcept.SWFObject.doPrepUnload){if(!deconcept.unloadSet){deconcept.SWFObjectUtil.prepUnload=function(){__flash_unloadHandler=function(){};__flash_savedUnloadHandler=function(){};window.attachEvent("onunload",deconcept.SWFObjectUtil.cleanupSWFs);};window.attachEvent("onbeforeunload",deconcept.SWFObjectUtil.prepUnload);deconcept.unloadSet=true;}}if(!document.getElementById&&document.all){document.getElementById=function(id){return document.all[id];};}var getQueryParamValue=deconcept.util.getRequestParameter;var FlashObject=deconcept.SWFObject;var SWFObject=deconcept.SWFObject;
 

 

XML файла:

 

 

<tiltviewergallery>
<photos>
<photo imageurl="адрес на снимката" linkurl="линк, към който води">
<title>Image 5</title>
</photo>
</photos>
</tiltviewergallery>
 

 

СВАЛИ | ДЕМОКоментари (5)

godjibs на 22.06 2009 в 00:42ч.
само не мога да разбера къде да сложа Javascript файла и xml-а.направи го в завършен вид и само да се копира и пейстне ида попитам мога ли да сложа мои снимки
b0n3v на 08.07 2009 в 12:49ч.
Всичко е Супер ... Моляте кажи как да махна този ефект с местенето (когато местя Masuse-то) .... плс кажи ...
toivleze на 06.09 2009 в 15:22ч.
искам да попитам
как да направя галерията с повече снимки?

благодаря предварително:)
perto на 17.02 2010 в 15:50ч.
Изтеглих си това демо което е и за да добавиш др. снимка просто копираш отново който и да е ред -
Image 15


но сменяш номера(15 става 16), и така продължаваш :)
perto на 18.02 2010 в 13:57ч.
Да попитам, как се преименува текста в черната кутиика доло в ляво (GO TO FLICKR PAGE), къде ли не рових из кода, но не мога да разбера как :(

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини