Помогни ни да направим Uroci.net по - богат! Добави урок

Bitrix Site Manager - Инсталиране и настройка - 9

bitrix   трудност:    видян: 13167

Система за актуализации

 Системата за актуализации, както и техническата поддръжка, действа в течение на година след регистрацията на закупения лиценз. За да получите и в бъдеще права за обновяване трябва да оформите продължаване на техническата поддръжка и обновяването.
Забележка: за получаване на обновяване на локална демо-версии на продукта компютъра трябва да има достъп до Интернет.

Съдържание на главата:

    * Общи сведения

    * Настройка на системата за актуализации

    * Обновяване на ядрото на продукта

    * Преглед и изтегляне на езиковите файлове

    * Качване на сорс кодовете

    * Активация на купона

Общи сведения

 

Системата за актуализации служи за осъществяване на взаимодействие между копито на продукта (клиент) и сървъра за обновяване. Основни видове взаимодействия са:

 • обновяване на модули на продукта до последна версия (това позволява да се получи нов функционал на модулите и да се поправят вероятни грешки в тях);
 • изтегляне на нови модули, които са достъпни в съответствие с лиценза;
 • изтегляне на езикови файлове (файлове с преводи езикозависими съобщения в продукта на различни езици);
 • изтегляне на система за помощ на различни езици;
 • регистрация на копие на продукта с помощта на лицензионен ключ;
 • изтегляне на сорс текстове на скриптове на модулите на продукта;
 • добавяне на купони за допълнителни сайтове.

Инсталирането на актуализации става от страница Актуализации: Настройки > Актуализации.

Някои термини в системата за обновяване

Ядро на продукта - каталог /bitrix/modules/ (пътищата навсякъде се задават относително корневата папка, ако явно не указано друго). Често в понятието ядро на продукта се включва и структурата на базата данни на продукта.

Служебна област - всички подкаталози на каталога /bitrix/, като изключваме каталози /bitrix/modules/ (т.е. ядрото на продукта) и /bitrix/updates/. Често в понятието служебна област се включват и данните в служебните таблици в базата данни (например, записи на таблици b_event_type).

Каталог на системата за актуализации - каталог /bitrix/updates/. Този каталог е предназначен изключително за работа на системата за обновяване и не може да се ползва за други цели.

Публична част - всички каталози, отнасящи се към даденото копие на продукта, с изключение на ядрото на продукта, служебната област и каталога на системата за актуализации. Често в понятието публична част се включват всички данни в базата данни, с изключение на данните от служебните таблици.

Регистрация на копие на продукта - сваляне на ограниченията, които има демонстрационната версия (например, ограничение за време на работа) от даденото копие на продукта.

Лицензионен ключ - специален ключ (последователност от символи), който потвърждава правото на ползване на копието на продукта.

Купон за допълнителен сайт - специален ключ (последователност от символи), който потвърждава правото на създаване на един допълнителен сайт в рамките на даденото копие на продукта.

Сървър за обновявания - сървър, който предава обновяванията на продукта към системата за актуализации. Адреса на сървъра за обновяване се въвежда на страницата за глобални настройки на главния модул (трябва да има значение www.1c-bitrix.ru или www.bitrixsoft.com).

Важни забележки по работата на системата за актуализации

Системата за актуализации не променя публичната част. Служебната област се променя само в рамките на необходимото, при това съществуващите файлове и записи не се променят (тъй като те вече са могли да бъдат изменени от собственика на копието на продукта за свои нужди). Ядрото на продукта може да бъде изменено от системата за обновяване толкова силно колкото е необходимо (при това, разбира се, се осигурява обратна съвместимост).

Важно! Ако вие самостоятелно сте изменили дори един файл в ядрото на продукта или структурата на базата данни, то автоматичната инсталация на актуализациите може да има непредсказуем резултат.

Системата за обновяване не събира и не предава никакви конфиденциални данни от копието на продукта, на което тя работи. Системата за актуализации обменя със сървъра обновявания изключително технически данни, директно необходими за коректната работа на системата за обновявания (например, текущи версии на модули или дата на последното обновяване на системата за помощ).

Системата за актуализиране извършва технически сложна сериозна модификация на ядрото на продукта. Ако тази модификация бъде направена с грешки, то сайтовете, работещи на това ядро, могат да се окажат неработоспособни. Преди инсталиране на актуализациите се препоръчва да се убедите в наличието на резервно копие както на базата данни, така и на скриптовете на ядрото на продукта и служебната област. Препоръчва се за извършване на процедурата по обновяване да се избере време, когато натоварването на сървъра е минимално. При възникване на проблем с инсталирането на актуализацията трябва веднага да се обърнете в службата за техническа поддръжка на компания «Битрикс».

Страница на системата за актуализации

След избор в лявото меню на административната част на сайта позиция Актуализации вие попадате на страницата на системата за обновяване.

Ако на страницата на системата за обновяване се показва съобщение за това, че лицензионния ключ не е верен (или лиценза не е открит), то са възможни следните ситуации:

 • ако вие имате вече лицензионен ключ, то този ключ трябва да се въведе в съответното поле на страницата на системата за актуализации или в съответното поле на страницата на глобалните настройки на главния модул;
 • ако нямате лицензионен ключ, то можете да поискате пробен лицензионен ключ. За целта се възползвайте от съответния линка на страницата на системата за актуализации. Получения лицензионен ключ трябва да се въведе в съответното поле на страницата на системата за обновяване или в съответното поле на страницата за глобалните настройки на главния модул.

Ако на главната страница на системата за актуализации се показва съобщение за това, че лицензионния ключ не е активиран, то трябва да натиснете бутона Активирай ключа и да попълните всички полета на отворената форма. След това лицензионния ключ ще бъде активиран.

Ако на страницата на системата за актуализации се показва съобщение за това, че е достъпно обновяване на самата система за актуализации, то трябва да се инсталира това обновяване. До инсталирането на това обновяване останалата функционалност на системата ще бъде недостъпна.

Ако в системата е въведен валиден активен лицензионен ключ и е инсталирана последната актуализация на самата система за обновяване, то на страницата на системата за актуализации вие можете да извършите следните действия:

 • Разгледате и изтеглите обновяванията на модулите на системата.
 • Разгледате и изтеглите езикови файлове.
 • Да изтеглите сорс кодовете на продукта, ако го позволява лиценза. Преди изтегляне на сорс кодовете ядрото на продукта трябва да е обновено до последна версия (т.е. никакви актуализации на ядрото на продукта не трябва да са достъпни). Обърнете внимание, че в случай на бавен канал или голямо натоварване на сървъра изтеглянето на откритите текстове може да отнеме известно време.
 • Да направите активиране на купон за продължаване на техническа поддръжка, за добавяне на допълнителни сайтове или за преминаване към друга редакция.
 • Да включите или изключите инсталиране на бета-версии на актуализации на модули.
 • Да се види журнала на инсталациите на обновявания. Журнала съдържа информация за 20 последно инсталирани обновявания, включително информация за статусите и грешките при инсталиране.


Страници: 1 2 3 4 »

Регистрирайте се, за да добавите коментар


Калдейта ЕООД - © 2003-2010. Всички права запазени.
Препоръчваме: IT Новини